Facebook Pixel
Skip to content

Cymru

Beth sydd ar gael i gyflogwyr adeiladu yng Nghymru

Ymgynghorwyr lleol yng Nghymru

Mae gan CITB ymgynghorwyr lleol i helpu cyflogwyr i gael mynediad at gymorth a gwasanaethau gan CITB yn ogystal â sefydliadau partner eraill yng Nghymru. Gweler isod am fanylion yr ymgynghorydd lleol yn eich ardal.

Ynys Môn, Conwy a Gwynedd, Caerffili, Torfaen, Blaenau Gwent, Sir Fynwy, Casnewydd, Merthyr Tudful, Pen-y-bont ar Ogwr

Photo of Aled Hughes

Aled Hughes

Ers 2010, mae Aled wedi bod yn rhoi cymorth a chyngor i gyflogwyr yn y diwydiant adeiladu. Mae'n ymgynghorydd gyrfaoedd cymwys ac ar hyn o bryd mae'n dilyn cymhwyster Lefel 5 y Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth (ILM) mewn Hyfforddi a Mentora.

Mae Aled yn siaradwr Cymraeg rhugl ac yn hapus i ddarparu gwasanaeth dwyieithog i fodloni anghenion cwsmeriaid.

Ffôn: 07795 800573
Ebost:
Trydar: @AledCITB
LinkedIn

Wrecsam, Sir y Fflint, Sir Ddinbych a Gogledd Powys

Photo of Emrys Roberts

Emrys Roberts

Dechreuodd Emrys weithio fel Ymhynghorydd Gyrfa Adeiladu gyda’r CITB yn 2011 ac mae wedi bod yn Ymhynghorydd CITB ers 2016.

Cyn ymuno â'r CITB bu'n gweithio i Gyrfa Cymru yn y Gogledd Ddwyrain. Mae Emrys yn siaradwr Cymraeg rhugl ac yn hapus i ddarparu gwasanaeth dwyieithog i fodloni anghenion cwsmeriaid.

Ffôn: 07881 514865
Ebost:
Trydar: @CitbEmrys

Ceredigion, Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro

Photo of Helen Murray

Helen Murray

Mae Helen wedi bod yn gweithio i CITB ers 2016 ac mae wedi bod yn eiriolwr hirdymor ar gyfer dysgu gydol oes a datblygu economaidd lleol.

Mae ganddi brofiad fel hyfforddwraig, rhedeg busnesau a gwerthuso; ac yn ddysgwr Cymraeg uwch.

Ffôn: 07500 096107
E-bost: Helen.Murray@citb.co.uk
Trydar: @H3l3nCITB
LinkedIn

Abertawe, Castell-nedd Port Talbot a De Powys

Jon Davies

Mae Jon wedi gweithio yn CITB ers dros 14 mlynedd, yn y cyfnod hwnnw yn cefnogi’r rhaglen brentisiaeth a nawr fel Ymgynghorydd Ymgysylltu yn Rhanbarth Abertawe a De Powys.

Mae'n hyrwyddwr DYYG, fel cyn-brentis ei hun. Mae'n Swyddog Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl cymwysedig ac wedi bod yn hyrwyddwr diogelu yn ei amser gyda CITB. Cyn cwblhau cymhwyster Lefel 5 y Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth (ILM) mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth mae Jon bellach yn gweithio tuag at ei BA Anrhydedd mewn Rheolaeth Busnes.

Ffôn: 07824 865551
E-bost: jon.davies@citb.co.uk
Trydar: @jondaviesCITB

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/jon-davies-b9ab97124/

Caerdydd, Bro Morgannwg a Rhondda Cynon Taf

Photo of Suzanne Perkins

Suzanne Perkins

Mae Suzi wedi ymuno â’n tîm CITB yn ddiweddar ar ôl gweithio i gwmni adeiladu mawr ers 2008 yn rheoli rhaglen Gwerth Cymdeithasol ac Ymgysylltiad Cymunedol rhanbarthol.

Mae Suzi yn edrych ymlaen at gefnogi ein cyflogwyr bach a mawr sydd wedi’u cofrestru â CITB ledled Caerdydd a’r Fro.

Mae Suzi yn Swyddog Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl ac mae hefyd yn gweithio tuag at NVQ/Sefydliad Arwain a Rheoli (ILM) Lefel 5 mewn Arwain a Rheoli.

Ffôn: 07770 678353
E-bost:

Bro Morgannwg, Pen-y-bont ar Ogwr, Caerffili a Merthyr Tudful

John Evans

Dechreuodd John gyda CITB fel Cynghorydd ym mis Awst 2019. Cyn ymuno â CITB bu John yn gweithio ar Brosiect Cronfa Gymdeithasol Ewrop.

Mae John yn siaradwr Cymraeg rhugl ac yn hapus i ddarparu gwasanaeth dwyieithog i ddiwallu anghenion cyflogwyr.

Ffôn/Fôn: +44 (0)7748 238 704
Ebost/Ebost: john.evans@citb.co.uk

Rhondda Cynon Taf a Chastell Nedd Port Talbot

Ross Baker

Mae Ross wedi bod gyda CITB ers 2013.  Gan weithio o fewn y tîm prentisiaethau tan fis Gorffennaf 2021, cymerodd Ross ei rôl newydd fel Ymhynghorydd Ymgysylltu â Chwsmeriaid ar gyfer Rhondda Cynon Taf a Chastell-nedd Port Talbot. Treuliodd Ross 18 mlynedd yn gweithio gyda phrentisiaid adeiladu ar draws De-orllewin Cymru ac mae’n dod â chyfoeth o wybodaeth Prentisiaethau i’r rôl. Mae Ross yn swyddog cymorth cyntaf iechyd meddwl ac ar hyn o bryd yn astudio tuag at radd BA Anrhydedd mewn Economeg.

Mae Ross yn awyddus i gefnogi cymaint o gwmnïau â phosibl, mawr a bach, o fewn rhanbarthau RhCT a CNPT.

Ffôn: 07786 334801

E-bost: ross.baker@citb.co.uk
LinkedIn:Ross Baker

Rheolwyr partneriaeth yng Nghymru

Mae rheolwyr partneriaeth CITB yn gyfrifol am ffurfio a rheoli perthnasoedd strategol gyda sefydliadau partner. Mae ein rheolwyr partneriaeth hefyd yn cyfrannu ac yn cefnogi gweithredu polisi sy'n ymwneud ag adeiladu yng Nghymru.

Ein rheolwyr partneriaeth yng Nghymru yw:

Mark Bodger - Cyfarwyddwr Partneriaethau Cymru
Cysylltwch â Mark trwy Twitter @MBodger

Rob Davies - Uwch Reolwr Ymgysylltu â Chwsmeriaid Cymru

Ceri RushJones - Rheolwr Ymgysylltu â Chwsmeriaid ar gyfer Canolbarth a Gogledd Cymru
Cysylltwch â Ceri drwy Twitter @CeriCitb

Victoria Walsh - Rheolwr Ymgysylltu â Chwsmeriaid De Cymru
Cysylltwch â Victoria drwy Twitter @torswalsh

Mark Whitby - Rheolwr Ymgysylltu â Chwsmeriaid ar gyfer De Orllewin Cymru
Cysylltwch â Mark trwy Twitter @mark_whitby_CEM

Yng Nghymru mae gennym dîm o swyddogion prentisiaeth a’u rôl yw:

 • hyrwyddo a dynodi cyfleoedd am leoliadau prentisiaeth gyda chyflogwyr
 • cefnogi, mentora a monitro prentisiaid i sicrhau bod pob un ohonynt yn cyrraedd eu llawn botensial
 • sicrhau bod lles prentisiaid yn hollbwysig bob amser gan gynnwys eu hiechyd a’u diogelwch
 • gweithredu fel y prif bwynt cyfathrebu i gysylltu prentisiaid, colegau, cyflogwyr a rhieni/gwarcheidwaid.

Mae gwybodaeth am sut i gyflogi prentis ar gael yn yr adran Prentisiaethau CITB.

Fel arall, cysylltwch â’ch swyddog prentisiaeth CITB lleol i gael rhagor o fanylion am gymryd prentis:

Cysylltwch â'ch swyddog prentisiaeth CITB lleol

Cysylltwch â'ch swyddog prentisiaeth CITB lleol

Ardal

Enw

Cyfeiriad e-bost

Blaenau Gwent

Danny Thomas

Danny.Thomas@citb.co.uk

Pen y Bont ar Ogwr

Cereen Watts

Cereen.Watts@citb.co.uk

Caerffili

Stephen Bullock

Stephen.Bullock@citb.co.uk

Caerdydd a'r Fro

Victoria Booth

victoria.booth@citb.co.uk

Ceredigion

Tanya Collins

tanya.collins@citb.co.uk

Sir Gaerfyrddin

Jon Davie

Jon.Davies@citb.co.uk

Sir Gaerfyrddin a Chastell-nedd Port Talbot

Ross Baker

Ross.Baker@citb.co.uk

Sir y Fflint

Noel Robinson

Noel.Robertson@citb.co.uk

Gwynedd

Jane Edgington

Jane.Edgington@citb.co.uk

Ynys Môn

Ian Evans

Ian.Evans@citb.co.uk

Merthyr Tydfil & Rhondda Cynon Taf

Wayne Thomas

Wayne.Thomas@citb.co.uk

Castell-Nedd Port Talbot

Lisa Rees

Lisa.Rees@citb.co.uk

Casnewydd

Julie Donoghue

Julie.Donoghue@citb.co.uk

Sir Benfro

Andrew Kidney

Andrew.Kidney@citb.co.uk

Powys

Clare Ward

Clare.Ward@citb.co.uk

Abertawe

Peter Carey

Peter.Carey@citb.co.uk

Galwedigaeth Arbenigol Gogledd Cymru

Gerallt Francis

Gerallt.Francis@citb.co.uk

Mae yna lawer o sefydliadau sy'n cynnig cyllid i dyfu busnes a chyfleoedd i gael busnes newydd. Mae’r cymorth sydd ar gael yn cynnwys:

 • Cyllid i dyfu busnes, recriwtio neu hyfforddi gweithwyr
 • Cael mwy o fusnes

Cyllid i dyfu busnes, recriwtio neu hyfforddi gweithwyr

Rhaglen Cymhelliant Cyflogwyr Prentisiaeth Busnes Bach

Mae’r rhaglen hon yn cynnig ychydig o gymorth ariannol i fentrau bach a chanolig (SME) i recriwtio prentisiaid 16-19 oed. Ei nod yw darparu'r sgiliau sydd eu hangen ar unigolion a chyflogwyr yn yr hir dymor ac atal prinder sgiliau.

Dim ond i SME sy’n newydd i brentisiaethau neu sydd heb recriwtio prentis yn y 30 mis diwethaf y mae’r cymhelliant ar gael.

I gael rhagor o wybodaeth, ymwelwch â gwefan Rhaglen Cymhelliant Cyflogwyr Busnesau Bach Prentisiaeth.

Busnes Cymru

Mae Busnes Cymru yn cefnogi entrepreneuriaeth i annog creu, datblygiad a thwf cynaliadwy microfusnesau a busnesau bach a chanolig

https://busnescymru.llyw.cymru/

Porth ar-lein yw Porth i Fusnesau i fusnesau ledled Cymru gael mynediad at gyngor a chymorth i’w helpu i dyfu a ffynnu. O ddatblygu sgiliau gweithwyr presennol i gefnogaeth recriwtio a rhaglenni hyfforddi, mae Porth Sgiliau i Fusnes yn cynnig ystod o atebion i fodloni anghenion busnes unigol. Trwy'r Porth Sgiliau i Fusnes gallwch greu eich proffil sgiliau, darganfod mwy am y cymorth sydd ar gael yn eich ardal leol a siarad â chynghorwyr ymroddedig Busnes Cymru a fydd yn eich helpu i ddod o hyd i’r ateb cywir ar gyfer eich busnes. busnescymru.llyw.cymru/porthsgiliau

Gweithdy Cyngor Caerdydd ac unedau cychwyn busnes

Gall busnesau newydd a busnesau sy'n ehangu yng Nghaerdydd fanteisio ar un o 9 safle a reolir gan adran Datblygu Economaidd Cyngor Caerdydd. Mae'r safleoedd yn cynnal 140 o unedau gweithdy sydd ar gael i fusnesau lleol eu rhentu gyda thelerau 'mynediad hawdd ac hawdd i adael'.

Mae unedau'n amrywio o ran maint o 120 i 2,000 troedfedd sgwâr gyda mwyafrif yr unedau gweithdy wedi'u dynodi â dosbarth defnydd B1.

Ewch i wefan Cyngor Caerdydd i gael manylion ynghylch yr unedau sydd ar gael a thelerau rhentu.

Grant Busnes Conwy

Grant dewisol yw hwn i gefnogi twf busnesau, mentrau cymdeithasol neu brosiectau arallgyfeirio ffermydd Conwy.

Mae grantiau rhwng £200 a £1500 ar gael yn seiliedig ar 50% o gostau cymwys y prosiect.

I gael rhagor o wybodaeth am y grant hwn, ymwelwch â gwefan Canolfan Busnes Conwy.

Banc Datblygu Cymru

Mae Banc Datblygu Cymru, a sefydlwyd gan lywodraeth Cymru, yn cynnig amrywiaeth o opsiynau cyllid i helpu busnesau i ddechrau, cryfhau a thyfu.

Ewch i wefan Banc Datblygu Cymru i gael manylion yr opsiynau cyllid sydd ar gael i fusnesau adeiladu.

Cael mwy o fusnes

Cadw

Cadw yw gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru. Maent yn hysbysebu tendrau o bryd i'w gilydd i ddarparu gwasanaethau cadwraeth hanesyddol ac adeiladu cyffredinol.

Maent hefyd yn darparu canllawiau ar gyfer gwaith adfer ac adeiladu ar eiddo neu ardal hanesyddol.

Ewch ar wefan Cadw i gael rhagor o wybodaeth am y tendrau sydd ar gael.

GwerthwchiGymru

Mae porth GwerthwchiGymru yn rhestru'r holl gontractau sector cyhoeddus yng Nghymru sydd ar agor i wneud cais.

Mae'r porth hefyd yn cynnig cyfle i fusnesau restru nwyddau a gwasanaethau sydd ar gael i sefydliadau'r sector cyhoeddus.

Ewch ar wefan GwerthwchiGymru i gael rhagor o wybodaeth am sut i wneud cais am gontractau sector cyhoeddus.

Mae yna lawer o sefydliadau yng Nghymru sy'n darparu cyngor ar fusnes, recriwtio a chymorth gyrfaoedd i gyflogwyr adeiladu. Mae’r gwasanaethau cymorth sydd ar gael yn cynnwys:

Cyngor busnes a chymorth strategaeth

Hyrwyddo adeiladu fel gyrfa

Recriwtio a chadw

Hyfforddiant

Cefnogaeth arall

Cyngor busnes a chymorth strategaeth

Busnes Cymru

Mae Busnes Cymru yn wasanaeth rhad ac am ddim sy’n cynnig cymorth a chyngor diduedd, annibynnol i gyflogwyr ledled Cymru, ni waeth a ydynt yn fusnes newydd neu sefydledig.

Ewch ar wefan Busnes Cymru am fanylion y cymorth a'r gwasanaethau sydd ar gael.

Academi Busnes Gogledd Cymru

Mae'r academi yn cynnig rhaglen ddysgu sydd wedi'i chynllunio i helpu cyflogwyr adeiladu i ddatblygu strategaeth fusnes sy'n tyfu eu busnes.

Mae’r rhaglen 2 gam yn cynnwys cyfres o fodiwlau ymarferol dan arweiniad mentor busnes.

Ewch ar wefan Academi Busnes Gogledd Cymru am fanylion y rhaglen hon.

Hyrwyddo adeiladu fel gyrfa

Business in the Community Cymru

Mae Business in the Community Cymru (BITC) yn dod â chwmnïau at ei gilydd i fynd i’r afael â materion cymdeithasol. Mae eu rhaglen yn darparu fframwaith ar gyfer partneriaethau hirdymor rhwng busnesau ac ysgolion sydd o fudd i'r ddwy ochr.

Maent hefyd yn cefnogi llawer o gwmnïau i wneud gwirfoddoli yn norm yn eu gweithle.

Ewch i wefan BITC am ragor o wybodaeth .

Cyfnewid Busnes Addysg

Mae Cyfnewid Busnes Addysg Gyrfa Cymru yn helpu i baru cyflogwyr adeiladu ac ysgolion. Nod y cyfnewid yw rhoi cyfle i gyflogwyr weithio gydag ysgolion i ddatblygu rhaglenni addysgol yn ymwneud ag adeiladu.

Ewch ar wefan y Gyfnewidfa Addysg Busnes am ragor o fanylion.

Troi eich Llaw

Mae menter Troi eich Llaw yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau rhyngweithiol a hwyliog i ysgolion a myfyrwyr lle gallant gael blas ar y sgiliau sydd eu hangen ar gyfer gyrfa yn y sector adeiladu.

Mae'r rhaglen yn chwilio am gyflogwyr adeiladu fel partneriaid ar gyfer y fenter hon

Ewch i wefan Troi eich Llaw i gael rhagor o wybodaeth am y fenter.

Recriwtio a chadw

Chwarae Teg

Mae Chwarae Teg yn cynnal y Rhaglen Busnes Cenedl Hyblyg 2. Nod y rhaglen yw gwella perfformiad busnes trwy recriwtio, cadw a datblygu gweithlu amrywiol yn effeithiol.

Ewch ar wefan Chwarae Teg am ragor o wybodaeth am y rhaglen hon.

Ymddiriedolaeth y Tywysog

Mae Ymddiriedolaeth y Tywysog yn helpu pobl ifanc i gael addysg, hyfforddiant a gwaith. Maent yn chwilio’n rheolaidd am fusnesau i bartneru â nhw yn eu rhaglenni, gan gynnwys lleoliadau gwaith a gwirfoddoli gan gyflogeion.

Ewch ar wefan Ymddiriedolaeth y Tywysog i gael rhagor o wybodaeth am sut i weithio mewn partneriaeth â'r ymddiriedolaeth.

Hyfforddiant

Canolfan Arloesi Adeiladwaith Cymru (CWIC)

Mae Canolfan Arloesi Adeiladwaith Cymru (CWIC) yn cynnig hyfforddiant adeiladu pwrpasol ac arbenigol i bob sector a lefel.

Ewch ar wefan Canolfan Arloesi Adeiladwaith Cymru am fanylion y cyrsiau sydd ar gael.

Arweinyddiaeth Ion

Mae'r rhaglen Arweinyddiaeth Ion yn helpu i ddatblygu a gwella sgiliau arwain perchnogion a rheolwyr busnes.

Maent yn cynnig cyrsiau arweinyddiaeth ymarferol sydd wedi'u cynllunio i helpu cyfranogwyr i ddysgu sut i roi'r syniadau, y strategaethau a'r arferion gorau diweddaraf ar waith yn eu busnesau.

Ewch ar wefan Ion Leadership am fanylion y cyrsiau a'r cymwysterau arweinyddiaeth sydd ar gael.

Porth Sgiliau

Mae'r Porth Sgiliau yn darparu nifer o becynnau cymorth i helpu cyflogwyr i ddynodi bylchau yn sgiliau eu gweithlu fel y gallant gynllunio hyfforddiant a datblygiad eu gweithwyr.

Mae'r Porth Sgiliau hefyd yn cynnig gwasanaethau a chymorth eraill, megis cymorth prentisiaeth a recriwtio.

Ewch ar wefan y Porth Sgiliau i gael rhagor o wybodaeth am eu gwasanaethau.

Cefnogaeth arall

Cymwysterau Cymru

Mae Cymwysterau Cymru yn rheoleiddio cymwysterau galwedigaethol yng Nghymru. Maent yn gweithio gyda llawer o sefydliadau i fonitro cydymffurfiad cyrff dyfarnu, adolygu cymwysterau presennol, goruchwylio dyluniad gofynion newydd a chefnogi'r system gymwysterau.

O bryd i'w gilydd, maent yn ymgynghori â chyflogwyr adeiladu ynghylch y cymwysterau sydd eu hangen yn y diwydiant.

Ewch ar wefan Cymwysterau Cymru i gael rhagor o wybodaeth am eu gwaith.

Mae 11 o grwpiau hyfforddiant adeiladu yng Nghymru sy’n cwmpasu ystod eang o sectorau adeiladu cyffredinol ac arbenigol.

Darganfod rhagor o fanylion am grwpiau hyfforddiant yng Nghymru.

Digwyddiadau rhwydweithio busnes, seminarau a gweithdai

Mae Canfyddwr Digwyddiadau Busnes Cymru yn rhestru’r holl ddigwyddiadau rhwydweithio, seminarau, gweithdai a chyrsiau byr sy’n ymwneud ag adeiladu sydd ar gael i gyflogwyr yng Nghymru.

Ewch ar wefan Canfod Digwyddiadau Busnes Cymru i ddod o hyd i’ch digwyddiad busnes agosaf.

Digwyddiadau cyflogwyr CITB

Mae CITB yn trefnu cymorthfeydd lleol lle gall cyflogwyr gyfarfod â’u cynghorwyr lleol wyneb yn wyneb i gael cyngor a chymorth ar sut i gael mynediad at grantiau CITB, cymorth ynghylch hyfforddiant a gwasanaethau prentisiaeth.

Mae CITB hefyd yn trefnu sioeau teithiol i gyflogwyr o leiaf unwaith y flwyddyn lle gall cyflogwyr lleol rwydweithio â’u cyfoedion a chael gwybodaeth am gynlluniau strategol CITB ar gyfer diwydiant adeiladu Cymru.

Gweler Digwyddiadau am ragor o wybodaeth gan gynnwys cofrestru i fynychu un o'r digwyddiadau hyn.

Digwyddiadau blasu addysg a sgiliau

Mae SgiliauCymru yn cynnig cyfle i bobl gael gwybodaeth uniongyrchol am yrfa yn y diwydiant adeiladu yng Nghymru. Mae'r digwyddiad rhad ac am ddim hwn yn cynnwys amrywiaeth o weithgareddau ymarferol a sesiynau blasu sgiliau, yn ogystal â gwybodaeth am gyrsiau addysg bellach a hyfforddiant sydd eu hangen ar gyfer swydd ym maes adeiladu.

Gweler digwyddiadau Sgiliau Cymru am ragor o wybodaeth.

Digwyddiadau hyfforddiant am ddim

Mae Canolfan Arloesi Adeiladwaith Cymru (CWIC) yn cynnig cyrsiau hyfforddi am ddim i gyflogwyr a gweithwyr adeiladu Cymru.

Ewch ar wefan CWIC am ragor o wybodaeth am y cyrsiau sydd ar gael.

Cymorthfeydd Cynghori

Cyfle i drefnu apwyntiad wyneb yn wyneb gyda'r Cynghorydd Lleol i drafod cyllid a grantiau CITB. I archebu e-bostiwch suzanne.perkins@citb.co.uk yr Ymgynghorydd Ymgysylltu Lleol.

Ble: Hwb Ar y Safle (SEWSCAP), Llanrhymni, Caerdydd

Dyddiadau: 31/01/2022, 12/04/2022, 14/06/2022

Accxel – Cymorth i Gyflogwyr Cymru – 02/02/2022

Digwyddiad ar-lein i fynd drwy grantiau CITB, cyllid a chymorth gyda Chyflogwyr Acxel sydd wedi’u lleoli yng Nghymru.

Wythnos Genedlaethol Prentisiaid: Canolbwyntio ar Adeiladu – 07/02/22-18/02/22

Digwyddiad ar-lein wedi'i anelu at y rhai sydd ar hyn o bryd ar gyrsiau FT adeiladu ac sy'n dymuno ymuno â'r sector fel prentis.

7 Chwefror – Coleg Sir Gâr

9 Chwefror – Coleg Ceredigion

9 Chwefror – Coleg Cambria

10 Chwefror – Grŵp Llandrillo Menai

18 Chwefror – Coleg Gwent

Cyflwyniad i Gymwysterau Adeiladu (Cymru) – 18/02/2022

Digwyddiad ar-lein yn archwilio’r fethodoleg y tu ôl i’r newidiadau ac i egluro’r strwythur cymwysterau newydd ar gyfer prentisiaid adeiladu yng Nghymru. Digwyddiad a gynhelir gan CITB mewn partneriaeth â Choleg Sir Gâr a City & Guilds.

Manylion y digwyddiad: https://www.eventbrite.co.uk/e/introduction-to-construction-qualifications-wales-tickets-243486212817

Diwrnod Rhyngwladol y Menywod – 04/03/2022

Digwyddiad wedi'i ohirio oherwydd cyfyngiadau Covid. Bydd rhagor o fanylion yn dilyn.

Diwrnod Agored / Cymhorthfa Cyflogwyr – 25/03/2022

Diwrnod agored / Cymhorthfa Cyflogwyr mewn partneriaeth ag un o’n ATO’s – Wow Training.

Eisiau cymorth i gynyddu busnes, cymryd prentis, cael mynediad at grantiau a chymorth ariannol ar gyfer hyfforddiant adeiladu? Ymunwch â Cymorthfa CITB yn Wow Training, Caergybi.

Hyfforddiant Llysgenhadon STEM Am Adeiladu - I'w gadarnhau

Sesiwn ragarweiniol i ymgeiswyr sydd am gofrestru fel ein Llysgenhadon STEM Go Construct. Am ragor o fanylion: Cenhadon Adeiladu (Sut i ddod yn un?) | Am Adeiladu (goconstruct.org)

Llysgennad STEM Am Adeiladu – ‘sesiwn ymarferol’ – i’w gadarnhau

Cyfle i’n Llysgenhadon ddod draw a rhoi cynnig ar yr amrywiol gitiau a gweithgareddau sydd ar gael i’w cefnogi gyda gweithgaredd eu gyrfa.

Lle: CWIC, Abertawe

Sgyrsiau am Iechyd a Diogelwch gyda Dysgwyr L1 – I'w gadarnhau

Mae’r Ymgynghorydd Ymgysylltu Lleol yn gweithio gyda ‘Grŵp Gweithio’n Dda Gyda’n Gilydd’ Coleg Gwent a HSE sy’n cynnwys rheolwyr adeiladu HSE a fydd yn trafod arfer gorau H&E Dysgwyr Adeiladu L1 pan fyddant allan ar y safle, naill ai ar safle diwydiannol neu ddomestig.

Digwyddiad wedi'i ohirio oherwydd cyfyngiadau Covid. Bydd rhagor o fanylion yn dilyn.

Sioe Adeiladu Cymru, Caerdydd – 06/04/2022

Mae’r arddangosfa undydd yn dod â chyflenwyr a masnachau ynghyd ar gyfer diwrnod o rwydweithio a chysylltu, ac mae’n rhad ac am ddim i ymwelwyr gofrestru ar gyfer y digwyddiad. Bydd gan CITB stondin a chynghorwyr ar gael i gwrdd a thrafod gyda chyflogwyr sy'n ymweld â'r sioe.

Ble: Stadiwm Dinas Caerdydd

Digwyddiad Cyflogwyr a Phrentisiaethau Coleg Gwent – ​​I’w gadarnhau Ebrill 2022

Cyfle i gyflogwyr arddangos eu cyfleoedd i brentisiaid a chwrdd â dysgwyr sydd â diddordeb.

Ble: Coleg Gwent

Mae nifer o ymgynghoriadau ar agor ar hyn o bryd lle gwahoddir cyflogwyr adeiladu i gyfrannu eu barn iddynt.

Mae sefydliadau sydd am ymgynghori â’r diwydiant adeiladu fel a ganlyn:

Mae gwybodaeth am y farchnad lafur yn bwysig i fusnesau lleol yn ogystal â Phartneriaethau Sgiliau Rhanbarthol (RSPs). Mae’r adroddiadau hyn yn eu helpu i ddeall ble mae’r bylchau yn y farchnad lafur y gallant fanteisio arnynt, neu y mae angen iddynt gynyddu gweithgarwch recriwtio ynddynt.

Mae Llywodraeth Cymru yn cynhyrchu cyfres reolaidd o adroddiadau gwybodaeth rhanbarthol ar gyfer y wlad. Mae’r rhain ar gael i'w lawrlwytho'n rhad ac am ddim o wefan Busnes Cymru:

Mae cyflogwyr adeiladu yng Nghymru yn elwa ar y cymorth a'r gwasanaethau y maent yn eu cael gan CITB a'i bartneriaid. Dyma’r detholiad diweddaraf o straeon llwyddiant gan gyflogwyr ledled Cymru:

 • Cadw ein sgiliau treftadaeth
  Darganfyddwch sut y cafodd Recclesia, cwmni cadwraeth treftadaeth yng Ngogledd Cymru, arian i hyfforddi'r genhedlaeth nesaf o arbenigwyr masnach cadwraeth.
 • "Does dim ots pwy ydych chi - gallwch chi ei wneud!"
  Dysgwch sut mae’r pensaer a seren Great British Bake Off, Ruby Bhogal, wedi ysbrydoli cenhedlaeth newydd o ferched ifanc i fynd i’r diwydiant adeiladu.
 • Cyllid i fanteisio ar farchnadoedd newydd
  Gallwch ddarganfod mwy am ddod yn Llysgennad STEM Am Adeiladu.
 • Diwrnod Rhyngwladol y Menywod: Annog menywod i adeiladu
  Gwyliwch uchafbwyntiau’r digwyddiad ‘Diwrnod Rhyngwladol y Menywod: Annog menywod i fyd adeiladu’ isod, sy’n cynnwys sawl cyflogwr o Gymru a rannodd eu profiadau o fanteision recriwtio menywod i’w gweithlu.