Facebook Pixel
Skip to content

Swydd Efrog a Humber

Llwyddiannau lleol

Dyfodol sgiliau adeiladu yn ardal Leeds

'Let’s Talk Real Skills'

Mae cydweithrediad rhwng CITB a Chonsortiwm Colegau Gorllewin Swydd Efrog, prosiect Let’s Talk Real Skills, yn gweithio i gyflawni gwelliannau sylweddol yn narpariaeth sgiliau adeiladu ar draws ardal Leeds. Mae'n seiliedig ar ddull cydweithredol cryf gyda sectorau a grwpiau diwydiant sy'n gysylltiedig ag Addysg Bellach ac Addysg Uwch.

Mae'r prosiect yn cyflwyno model sector wedi'i deilwra ar gyfer ymgysylltu sy'n cynnwys cyflogwyr, cyrff diwydiant, colegau a phrifysgolion yn cydweithio i drawsnewid y system sgiliau. Mae pob grŵp sector yn anelu at greu system sy'n gweithio i gyflogwyr, gan roi busnesau adeiladu SME wrth wraidd datblygu hyfforddiant o ansawdd uwch.

Mae 'Let’s Talk Real Skills' yn cryfhau’r systemau addysg a hyfforddiant galwedigaethol yn ardal Leeds trwy greu mecanwaith hanfodol i ragweld sgiliau adeiladu dros y pump i ddeg mlynedd nesaf.

Gweler manylion am ddigwyddiadau, cefnogaeth a rhwydweithiau diwydiant lleol

Beth sy'n digwydd yn eich ardal chi

Ar hyn o bryd nid oes unrhyw ddigwyddiadau ar gyfer cyflogwyr lleol yn yr ardal hon. Cyhoeddir manylion am ddigwyddiadau sydd ar y gweill cyn gynted ag y byddant ar gael.

Sioeau Teithiol i gyflogwyr CITB

Yn dilyn pryderon cynyddol ynghylch firws COVID-19 ac am ragofalon diogelwch, yn anffodus, rydym wedi penderfynu canslo'r Sioeau Teithiol i Gyflogwyr sydd ar y gweill. Rydym yn deall y bydd hyn yn newyddion siomedig ond mae iechyd a diogelwch ein cynrychiolwyr o'r pwys mwyaf.

Cyhoeddir mwy o fanylion am ddewis arall ar-lein maes o law.

Gwasanaethau cymorth busnes

Mae Hwb Humber Growth yn fenter gan Bartneriaeth Menter Leol Humber (LEP) #Grow my SME yn cynnig mynediad i fusnesau i:

 • cyngor a chefnogaeth arbenigol un i un,
 • gweithdai, dosbarthiadau a digwyddiadau a chynlluniau grant gan gynnwys cefnogaeth i gael mynediad at gadwyni cyflenwi,
 • mynediad at gyllid grant TGCh a datblygu arweinyddiaeth.

www.humbergrowth.co.uk

Grwpiau hyfforddi

Mae Humber Training Group yn cefnogi hyfforddiant ar gyfer busnesau adeiladu yn yr ardal

Cysylltwch â Sam am fanylion pellach

sam@humbertraininggroup.com

Cysylltwch â'ch ymgynghorydd ymgysylltu â chwsmeriaid lleol

Janice Chattaway
Ffôn: 07584 641767
E-bost: janice.chattaway@citb.co.uk

Beth sy'n digwydd yn eich ardal chi

Ar hyn o bryd nid oes unrhyw ddigwyddiadau i gyflogwyr lleol yn yr ardal hon. Cyhoeddir manylion digwyddiadau sydd ar y gweill cyn gynted ag y byddant ar gael.

Sioeau Teithiol i Gyflogwyr CITB

Yn dilyn pryderon cynyddol ynghylch firws COVID-19 ac am ragofalon diogelwch, yn anffodus, rydym wedi penderfynu canslo'r Sioeau Teithiol i Gyflogwyr sydd ar y gweill. Rydym yn deall y bydd hyn yn newyddion siomedig ond mae iechyd a diogelwch ein cynrychiolwyr o'r pwys mwyaf.

Cyhoeddir mwy o fanylion am ddewis arall ar-lein maes o law.

Cymorth busnes yn eich ardal chi

Gwasanaeth Leeds City Region Business Growth

Os ydych chi'n fusnes bach i ganolig ei faint wedi'i leoli yn Bradford, Calderdale, Craven, Kirklees, Leeds, neu Wakefield, gallwn eich arwain trwy'r byd cymhleth o gymorth busnes.

Cysylltwch â'n Gwasanaeth Datblygu Busnes a gallwn eich helpu i ddod o hyd i'r gefnogaeth gywir ar gyfer eich anghenion busnes. Gallwch ein ffonio ar 0113 348 1818 neu anfon e-bost atom: BusinessGrowth@the-lep.com i gael rhagor o wybodaeth.

Cefnogaeth i hyfforddi'ch staff a datblygu eich busnes

West Yorkshire Consortium of Colleges (WYCC)

Mae WYCC yn dod â busnesau, sefydliadau a darparwyr hyfforddiant ynghyd i ddarparu hyfforddiant gweithlu a chefnogaeth sgiliau, a ariennir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF). Mae'r rhaglenni hyn yn cyfrannu at dwf economaidd Rhanbarth Dinas Leeds, yn mynd i'r afael â symudedd cymdeithasol ac yn cysylltu'r sectorau addysg a busnes. Mae'r prosiectau rydyn ni'n eu rheoli yn cynnig cyfleoedd am gyllid i ystod o ddarparwyr hyfforddiant ddarparu hyfforddiant yn y rhanbarth. Gallwch ddarllen am ein cynigion a'n cyfleoedd diweddaraf, yna cofrestru a gwneud cais ar In-Tend.

Darganfyddwch mwy ar wefan WYCC 

Gwella sgiliau'r gweithlu gyda Gwasanaeth Sgiliau Rhanbarth Dinas Leeds

Mae'r Gwasanaeth Sgiliau yn cynnig pecyn unigryw o hyfforddiant a chefnogaeth i fusnesau bach a chanolig yn Ninas Leeds. Bydd Cynghorwyr Gwasanaeth Sgiliau WYCC yn archwilio cyfleoedd gyda busnesau i gynnig y datrysiadau cywir o ran sgiliau y gellir eu hariannu'n rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop.

Sut gall y Gwasanaeth Sgiliau helpu eich busnes?

 • Cynllunio: Sesiwn Cynllun Sgiliau Rhad ac Am Ddim i fusnesau bach a chanolig i gynllunio hyfforddiant i weithwyr a chadw ar y blaen â thueddiadau'r diwydiant.
 • Cyllid: Cyllid o 40% o Gronfa Gymdeithasol Ewrop tuag at hyfforddi'ch gweithlu (busnesau cymwys yn unig).
 • Hyfforddiant: Mwy o gyfleoedd hyfforddi ac addysg ledled y rhanbarth.
 • Chwilio ein Catalog Sgiliau diweddaraf am gyrsiau hyfforddi cyfredol sydd ar gael yn y rhanbarth, neu gofynnwch am hyfforddiant nad yw wedi'i restru yn y catalog ar hyn o bryd trwy wneud ymholiad trwy'r Ffurflen Ymholiad Sgiliau.

Cysylltwch â ni
Gallwch holi am Sgiliau gan ddefnyddio ein ffurflen ar-lein. Fel arall:

Ffôn: 0113 235 4460
E-bost: sgiliau@westyorkshirecolleges.ac.uk
Grwpiau hyfforddi

Grwpiau Hyfforddi

Grŵp Hyfforddi Civils (Swydd Efrog a Glannau Humber)

Cwmpas yr ardal: Contractwyr a chontractwyr peirianneg sifil yn Ardal Swydd Efrog a  Humber

Cyswllt allweddol: Jemma Carmody (jemma.carmody@ceca-yorks.co.uk)
Cadeirydd y grŵp: Angie Lee (a.leigh@cml.uk.com)

Cyfeiriad post:
d / o CECA Efrog a Glannau Humber
26 Pentref Busnes Parc Howley
Morley
Leeds
Gorllewin Swydd Efrog
LS27 0BZ

Rhaglenni hyfforddi cyfredol sydd ar gael i gyflogwyr:

 • cyfarwyddwyr - strategaeth
 • sgiliau rheoli
 • gwella peirianwyr
 • gwytnwch
 • Iechyd meddwl
 • cyrsiau eraill - cysylltwch â chydlynydd y grŵp am fanylion llawn

Gweithgareddau / prosiectau hybu gyrfa cyfredol:

 • rhaglen ymgysylltu â gyrfaoedd i ysgolion

Hyrwyddo Grŵp Hyfforddi'r Diwydiant Adeiladu  -Gorllewin Swydd Efrog (PCWY)

Cwmpas yr ardal: Contractwyr yng Ngorllewin Swydd Efrog

Cyswllt allweddol: Lorraine Kirbitson (lorraine@pcwy.co.uk )
Cadeirydd y grŵp: Beverley Peace (b.peace@hbprojects.co.uk)

Rhaglenni hyfforddi cyfredol sydd ar gael i gyflogwyr:

 • rhaglen rheoli busnes a hyfforddiant sgiliau
 • hyfforddiant sgiliau i gyn-droseddwr
 • hyfforddiant iechyd meddwl
 • cyrsiau eraill - cysylltwch â chydlynydd y grŵp am fanylion llawn

Gweithgareddau / prosiectau hybu gyrfa cyfredol:

 • codi ymwybyddiaeth ymhlith cynghorwyr gyrfaoedd ysgol am yrfaoedd yn y diwydiant adeiladu
 • hyfforddiant i ddod yn llysgennad adeiladu
 • cefnogaeth profiad gwaith i gyn-droseddwyr
 • cefnogaeth ar gyfer y rhaglen 'Give Try a Try'

Grŵp Hyfforddiant Annibynnol To - Swydd Efrog

Cwmpas yr ardal: Contractwyr toi annibynnol yn Swydd Efrog

Cyswllt allweddol: Denise Cherry (Denise@YIRTG.org.uk)
Cadeirydd y grŵp: Alex Kettle (AKettle@everlastgroup.co.uk)

Cyfeiriad post:
20 Britannia Mews
Pudsey
Leeds
LS8 9AS

Gwefan:  www.yirtg.co.uk

Ar gyfer rhaglenni hyfforddi cyfredol sydd ar gael i gyflogwyr, cysylltwch â chydlynydd y grŵp i gael manylion llawn am y rhaglenni hyfforddiant sydd ar gael

Gweithgareddau / prosiectau hybu gyrfa cyfredol:

 • Balch o Hyrwyddo To - cyfres o 40 astudiaeth achos i'w lledaenu mewn digwyddiadau amrywiol
 • paratoi rigiau toi ar gyfer ysgolion ac arddangosfeydd
 • gellir sicrhau bod adnoddau ar gael i grwpiau hyfforddiant eraill pan fo'n bosibl - cysylltwch â chydlynydd y grŵp am fanylion pellach.
 • Cysylltwch â'ch ymgynghorydd ymgysylltu â chwsmeriaid lleol

Joanne Dixon
Ffôn: 07554 110874
E-bost:

Beth sy'n digwydd yn eich ardal chi

Ar hyn o bryd nid oes unrhyw ddigwyddiadau i gyflogwyr lleol yn yr ardal hon. Cyhoeddir manylion digwyddiadau sydd ar y gweill cyn gynted ag y byddant ar gael.

Sioeau Teithiol i Gyflogwyr CITB

Yn dilyn pryderon cynyddol ynghylch firws COVID-19 ac am ragofalon diogelwch, yn anffodus, rydym wedi penderfynu canslo'r Sioeau Teithiol i Gyflogwyr sydd ar y gweill. Rydym yn deall y bydd hyn yn newyddion siomedig ond mae iechyd a diogelwch ein cynrychiolwyr o'r pwys mwyaf.

Cyhoeddir mwy o fanylion am ddewis arall ar-lein maes o law.

Cymorth busnes yn eich ardal chi

Sheffield City Region Growth Hub

Mae'r Hwb Twf yn darparu un cynnig cyson a chyson i fusnesau ledled Rhanbarth Dinas Sheffield, gan sicrhau darpariaeth cymorth busnes rhagorol ac yn cwmpasu'r gorau o'r hyn y mae'r rhanbarth yn ei gynnig gan asiantaethau cymorth yn ogystal â'r sectorau cyhoeddus a'r sectorau preifat. Mae'n cynnig cefnogaeth ym maes cyllid, masnach ryngwladol, arloesi, cymorth busnes newydd, sgiliau a hyfforddiant a thwf busnes.

Gwefan: www.scrgrowthhub.co.uk 
Ffôn: 03330 00 00 39
E-bost: growthhub@sheffieldcityregion.org.uk 
Oriau: 9am i 5pm Dydd Llun i ddydd Gwener

Cefnogaeth ariannol a gwasanaethau i'ch helpu chi i hyfforddi staff

Banc Sgiliau
Mae'n rhoi mynediad i gyflogwyr ledled Sheffield at hyfforddiant a chyllid o ansawdd uchel i gefnogi'r hyfforddiant sgiliau a fydd yn eu galluogi i ddatblygu eu busnes. Mae hefyd yn rhoi mynediad i gyllid ar gyfer eich gweithlu presennol (gweithwyr 19+ oed), ar gyfer busnesau SME sydd wedi'u lleoli yn ardal Sheffield. Banc Sgiliau:

 • Yn cefnogi busnesau sydd â chynllun datblygu clir trwy gyd-fuddsoddi yn natblygiad eu gweithlu
 • Gweithio'n agos gyda'r busnesau i ddod o hyd i atebion o ran hyfforddiant sy'n bodloni anghenion sgiliau uniongyrchol a rhai sy'n dod i'r amlwg
 • Yn datblygu'r sylfaen sgiliau, symudedd llafur a pherfformiad addysgol yn unol ag amcanion SCR fel y gall y busnes ffynnu a datblygu
 • Yn rhoi pŵer i gyflogwyr brynu hyfforddiant sgiliau gyda chefnogaeth cynghorwyr sgiliau arbenigol.

Am fwy o wybodaeth siaradwch â Chynghorydd Porth Hwb Datblygu:

Gwefan: https://skillsbankscr.co.uk/
Ffôn: 03330 00 00 39
E-bost: growthhub@sheffieldcityregion.org.uk
Oriau: 9am i 5pm Dydd Llun i ddydd Gwener

Y Cwmni Datblygu / Growth Company - Cymorth Sgiliau i'r Gweithlu
Mae'r rhaglen Cymorth Sgiliau i'r Gweithlu (SSW) yn darparu hyfforddiant i'r gweithle wedi'i ariannu'n llawn i fusnesau SME i fodloni anghenion economaidd unigol, cyflogwr a rhanbarthol. Mae'r hyfforddiant yn cynnwys cymwysterau wedi'u teilwra ac sy'n berthnasol i alwedigaeth sy'n ymateb i'r anghenion a ddynodwyd yn y Dadansoddiad o Anghenion Hyfforddiant. Nod yr hyfforddiant a ddarperir yw gwella sgiliau gweithwyr, cynyddu ysfa gystadleuol busnes a rhoi hwb i'r economi leol. Mae'r cyllid hwn ar gael i fusnesau SME sydd wedi'u lleoli yn ardal Dinas Sheffield a gall dalu costau cardiau CSCS a NVQs a mwy.

Cynghorydd Busnes: Anthony Vale
Ffôn: 07407 460 987
E-bost: anthony.vale@gcemployment.uk

Rhaglenni a ariennir yn rhanbarthol i'ch helpu i ddod o hyd i ymgeiswyr addas ar gyfer swyddi gwag newydd a phrentisiaethau:

Llwybr Sector Adeiladu (a elwid gynt yn Bloc Adeiladu (Building Block)) (mynediad at dalent leol)
Wedi'i ariannu gan yr ESF, mae'r prosiect Adeiladu hwn yn darparu cyfleoedd i bobl leol hyfforddi i fod yn barod ar gyfer y sector adeiladu trwy eu cefnogi trwy eu modiwlau CSCS ac yn y pen draw y prawf. Mae'r rhaglen bedair wythnos yn cynnig:

 • Pythefnos o hyfforddiant Iechyd a Diogelwch dwys sy'n cynnwys gweithio tuag at y prawf a'r cerdyn CSCS
 • Dilynir hyn gan bythefnos o brofiad ar y safle gyda phartneriaid prosiect ledled y rhanbarth

Ar ddiwedd y pedair wythnos, argymhellir ymgeiswyr addas i gyflogwyr ar gyfer cyfleoedd cyflogaeth a phrentisiaeth gyda threialon gwaith ar gael. Mae cyllid grant ar gael ar gyfer hyfforddiant ychwanegol trwy CITB.

Siaradwch â John Whittaker (Arweinydd y Prosiect) i gael mwy o wybodaeth
Ffôn: 07773062134
E-bost:john.whittaker@sheffield.gov.uk

Darparwyr prentisiaeth yn y rhanbarth

Coleg Sheffield, Sheffield
Cyswllt: Paul Edwards
Gwefan:
Ffôn: 07825 280 606
E-bost: paul.edwards@sheffcol.ac.uk

Grŵp RNN, Coleg Rotherham a Dearne Valley
Cyswllt: Emma Kennedy
Gwefan: https://www.rotherham.ac.uk/employers/
Ffôn: 01709 513147
E-bost: emma.kennedy@rnngroup.ac.uk

Coleg Doncaster
Cyswllt: Natalie Stevenson
Gwefan: https://www.don.ac.uk/courses
Ffôn: 01302 553625
Ffôn Symudol: 07738 107115
E-bost: natalie.stevenson@don.ac.uk

Coleg Barnsley
Cyswllt: Joe Jones
Ffôn: 01226 216 123
E-bost: j.jones@barnsley.ac.uk

Cyngor Dinas Sheffield - Canolfan Dylunio Adeiladu
Cyswllt: John Whittaker
Ffôn: 0114 2735769
E-bost: john.whittaker@sheffield.gov.uk

Darpariaeth Prentisiaeth Ranbarthol ar gyfer: Gosod Brics, Gwaith Brics, saernïaeth ar y safle, saernïaeth mainc, Plastro, Gweithrediadau Adeiladu, Adeiladu a'r Amglychedd Adeiliedig,  Plymio, Peintio ac Addurno, Aml-fasnach, Priffyrdd, Cynnal a Chadw Eiddo, Gweithrediadau Contractio Adeiladu, Toi.

Prosiectau hyfforddi wedi'u hariannu gan CITB

Llwybrau i mewn i Adeiladu - Coleg Doncaster (mynediad at dalent leol)
Mae'n darparu cyfleoedd i bobl leol hyfforddi i fod yn barod ar gyfer y sector adeiladu. Mae'r rhaglen pedwar cam yn cynnwys y canlynol;

 • Cam 1: Pythefnos o sgiliau offer sylfaenol mewn Peintio a saernïaeth, sgiliau meddal a pharatoi at gyfweliad
 • Cam 2: Chwe wythnos o sgiliau Saernïaeth a Gosod Brics. Cerdyn CSCS, Sgiliau meddal, ymweliad â safle, cyfweliadau
 • Cam 3/4: Ymweliadau â'r safle, lleoliadau gwaith, sgiliau swyddi digidol a rhaglen astudio bellach.

Os ydych chi'n gyflogwr sydd am gynyddu'ch gweithlu, efallai y bydd y prosiect hwn yn gallu cynnig ymgeiswyr addas i chi ddewis ohonynt.

Cyswllt: Steven Palmer
Ffôn: 07808253820
E-bost: steven.palmer@don.ac.uk

Gweler y dudalen


Cysylltwch â'ch ymgynghorydd ymgysylltu â chwsmeriaid lleol

Doncaster, Rotherham a Barnsley

Ricky Sandoval
Ffôn: 07342 066840
E-bost:

Sheffield

Nichola Wingrove
Ffôn: 07827 842988
E-bost:

 

Beth sy'n digwydd yn eich ardal chi

Ar hyn o bryd nid oes unrhyw ddigwyddiadau i gyflogwyr lleol yn yr ardal hon. Cyhoeddir manylion digwyddiadau sydd ar y gweill cyn gynted ag y byddant ar gael.

Sioeau Teithiol i Gyflogwyr CITB

Yn dilyn pryderon cynyddol ynghylch firws COVID-19 ac am ragofalon diogelwch, yn anffodus, rydym wedi penderfynu canslo'r Sioeau Teithiol i Gyflogwyr sydd ar y gweill. Rydym yn deall y bydd hyn yn newyddion siomedig ond mae iechyd a diogelwch ein cynrychiolwyr o'r pwys mwyaf.

Cyhoeddir mwy o fanylion am ddewis arall ar-lein maes o law.

Darpariaeth sgiliau wedi'i hariannu'n llawn i'ch gweithwyr

Gorffennaf 2021

Mae dros £3.7M yn awr ar gael i fusnesau bach i ganolig (BBaChau) yn Efrog a Gogledd Swydd Efrog gael mynediad at hyfforddiant.

Mae Cymorth Sgiliau i'r Gweithlu (SSW) yn cynnig hyfforddiant wedi'i ariannu'n llawn i helpu busnesau bach a chanolig yn y diwydiant adeiladu i lenwi bylchau sgiliau, cynyddu cynhyrchiant a hybu twf busnes.

Gallwch lawr lwytho'r pamffled Cymorth Sgiliau ar gyfer y Gweithlu neu edrych ar y pamffled ar-lein trwy glicio ar y ddolen hon - https://ssw.fundingunit.org.uk/ssw-ynyer-brochure/

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â ni i weld sut y gall SSW helpu'ch busnes gyda hyfforddiant am ddim.

Grwpiau cefnogi a hyfforddiant busnes

Grŵp Hyfforddiant Adeiladu Gogledd Swydd Efrog (NYCTG)

Cyswllt allweddol: Lorraine Kirbitson (Lorraine@nyctg.co.uk)
Cadeirydd y grŵp: Amanda Davidson (Amanda.Davidson@simpsonyork.co.uk)

Ydych chi'n fusnes adeiladu bach wedi'i leoli yng Ngogledd Swydd Efrog ac yn chwilio am help i ddynodi'r hyfforddiant cywir i'ch staff ar yr amser iawn?

Hoffech chi gael help i gael gafael ar £000s mewn cymorth grant i hyfforddi a datblygu'ch gweithlu?

Mae Grŵp Hyfforddi Adeiladu Gogledd Swydd Efrog yn gweithio ledled y sir gyda busnesau adeiladu bach a meicro, gan ddarparu cyngor ac arweiniad ar hyfforddiant gorfodol a sgiliau penodol.

Buddion a Gwasanaethau Aelodau:

 • Cost hyfforddiant is gan ddarparwyr partner
 • Cyrsiau hyfforddiant a gynhelir yn lleol lle bo hynny'n briodol
 • Cyfarfodydd grŵp rheolaidd gyda siaradwyr cyfoes
 • Cyfarfod blynyddol un i un gyda'r Swyddog Hyfforddiant i ddynodi anghenion hyfforddiant
 • Cyngor ar hyfforddiant a datblygu ar alwad
 • Paratoi ac adolygu ceisiadau Cronfa Sgiliau a Hyfforddiant
 • Gwasanaeth trefnu cyrsiau hyfforddiant

Cost aelodaeth flynyddol yw £85.00 y busnes. Cysylltwch â Lorraine Kirbitson i ddarganfod mwy.

Cysylltwch â'ch ymgynghorydd ymgysylltu â chwsmeriaid lleol

John Long
Ffôn: 07880 095664
E-bost: John.Long@citb.co.uk

Grwpiau hyfforddiant yn eich ardal chi

Grŵp Hyfforddiant Hyrwyddo'r Diwydiant Adeiladu  Gorllewin Swydd Efrog (PCWY)

Cwmpas yr ardal: Contractwyr yng Ngorllewin Swydd Efrog

Cyswllt allweddol: Lorraine Kirbitson (lorraine@pcwy.co.uk)
Cadeirydd y grŵp: Beverley Peace ()

Darparwyr prentisiaeth yn eich ardal chi

Coleg Calderdale

Gwefan: https://www.calderdale.ac.uk/
E-bost: apprenticeships@calderdale.ac.uk
Ffôn: 01422 357 357

Cysylltwch â'ch ymgynghorydd ymgysylltu â chwsmeriaid lleol

Lorg Hajra
Ffôn: 07887824808
E-bost: hajra.lorgat@citb.co.uk