Facebook Pixel
Skip to content

Cynllun Busnes

Cynllun Busnes 2022-23

Dros y flwyddyn i ddod, bydd ein cynllun yn adeiladu ar ein cyflawniadau hyd yma. Bydd ein gwaith yn canolbwyntio ar fynd i'r afael â thair her sy'n wynebu'r diwydiant adeiladu. Mae'r heriau hyn yn effeithio ar bob rhan o'r llif dalent, o ysbrydoli pobl y tu allan i'r diwydiant i ddewis adeiladu fel eu gyrfa, hyd at gadw'r dalent bresennol. 

1. Ymateb i'r galw am sgiliau 

Bob blwyddyn amcangyfrifir bod angen 50,000 o recriwtiaid newydd i fodloni anghenion y diwydiant, ond mae yna rhwystrau i ddenu talent newydd. Mae ymchwil yn dangod dim ond 30% o ddarpar recriwtiaid newydd sy'n teimlo bod adeiladu 'yn iawn iddynt hwy'. 

2. Datblygu capasiti a gallu darpariaeth hyfforddiant adeiladu

Mae angen darparu hyfforddiant sgiliau galwedigaethol craidd gorfodol yn effeithiol ac yn gyfleus. 

3. Mynd i'r afael ag anghenion sgiliau'r dyfodol

Mae diwydiant am datblygu sgiliau annhechnegol rheolwyr adeiladu heddiw ac arweinwyr y dyfodol. Mae hyfforddiant sgiliau ymddygiadol, sgiliau digidol a ffyrdd Sero Net o weithio yn dod yn fwyfwy pwysig.

Mae'r heriau hyn yn effeithio ar bob rhan o'r llif dalent, o ysbrydoli pobl y tu allan i'r diwydiant i ddewis adeiladu fel eu gyrfa, hyd at gadw'r dalent bresennol. 

Trosolwg o'n cynllun


Byddwn yn codi proffil gyrfaoedd adeiladu drwy:

 • Am Adeiladu
 • Llysgenhadon STEM
 • Sesiynau Blasu

 

Byddwn yn cefnogi tri llwybr allweddol i mewn i ddiwydiant:

 • Prentisiaethau a grantiau i gyflogwyr
 • Swyddi galwedigaethol dan hyfforddiant
 • Canolfannau ar y safle

 

Byddwn yn helpu i gadw gweithwyr adeiladu presennol drwy sefydlu comisiynau sy’n mynd i’r afael â:

 • Tegwch, Cynhwysiant a Pharch
 • Iechyd Meddwl

Byddwn yn ei gwneud yn haws i gael mynediad at hyfforddiant drwy:

 • E-ddysgu
 • Gwelliannau i’r Cyfeirlyfr Hyfforddiant

 

Byddwn yn helpu diwydiant i oresgyn rhwystrau i hyfforddiant drwy:

 • Gwella ein systemau grantiau a chyllid
 • Cynnig cymorth wedi’i dargedu i sgiliau blaenoriaeth
 • Datblygu Grwpiau Hyfforddi i wella cymorth hyfforddi lleol

 

Byddwn yn parhau i:

 • Darparu hyfforddiant sgiliau craidd
 • Sicrhau fod NCC yn darparu hyfforddiant handfodol mewn sgiliau arbennigol a sgiliau mewn perygl

Byddwn ni’n:

 • Parhau i ddatblygu safonau
 • Grymuso cyflogwyr i fynd i’r afael â heriau sgiliau yn eu hardal
 • Cynnal ymchwil sy’n llywio ein strategaethau, ein cynlluniau a’n cynhyrchion yn y dyfodol
 • Sefydlu comisiynau i ddynodi meysydd sydd angen buddsoddiad pellach

 

Byddwn yn gwella ein cefnogaeth ar gyfer sgiliau annhechnegol, megis:

 • Arwain a rheoli ym maes adeiladu
 • Sero net ac adeiladu

Sut rydym yn buddsoddi eich lefi


Eich lefi - dros y flwyddyn nesaf

Dadansoddiad buddsoddiad:

 • £233.2 miliwn - Cyfanswm y buddsoddiad 2022 - 2023
 • £134.6 miliwn - Cyllid uniongyrchol gan gyflogwyr
 • £84.9 miliwn - Darparu cynnyrch a gwasanaethau
 • £13.8m - Cefnogaeth arall

Eich lefi - dros y 3 blynedd nesaf 

Dadansoddiad buddsoddiad:

 • £764.3 miliwn - Cyfanswm y buddsoddiad 2022 - 2025
 • £466.8 miliwn - Cyllid cyflogwr uniongyrchol
 • £255.2 miliwn - Darparu cynnyrch a gwasanaethau
 • £42.4m - Cefnogaeth arall

Piblinell dalent 


Bydd gwaith CITB yn canolbwyntio ar y cylch bywyd cyflogaeth gyfan: 

 • Denu pobl i'r diwydiant 
 • Llwybrau i ddiwydiant
 • Mynd i mewn i ddiwydiant 
 • Gwella Sgiliau - sgiliau craidd 
 • Gwella sgiliau - sgiliau galwedigaethol 
 • Gwella sgiliau - sgiliau ymddygiadol 
 • Cadw pobl 

Sut byddwn yn mesur ein llwyddiant


 • Cynnydd o 10% yn nifer y bobl sy'n ymweld â Go Construct
 • 4,600 o gyfleoedd blasu ar gael
 • Cynnydd o 5% yn nifer y prentisiaethau sy’n dechrau
 • Cyfradd cwblhau prentisiaethau 67%
 • 6,750 o brofiadau hwb ar y safle wedi’u darparu, gyda 6,450 o bobl yn barod ar gyfer y safle i ddechrau swyddi
 • 200 o ddysgwyr yn dechrau Hyfforddeiaethau Galwedigaethol gyda chyflogwyr adeiladu

Sut byddwn yn gweithio gyda'n partneriaid


Mae ein cynllun yn cadarnhau’r gwaith y byddwn yn ei wneud i fynd i’r afael â’r heriau sy’n wynebu’r diwydiant a llunio dyfodol y diwydiant adeiladu:

Grymuso cyflogwyr

Mae ein tîm Ymgysylltu â Chwsmeriaid yn ymgysylltu â thua 25,000 o fusnesau bob blwyddyn:

 • Grymuso cyflogwyr i bennu eu hanghenion sgiliau lleol
 • Teilwra cymorth i gwmnïau llai
 • Cefnogi mwy o gyflogwyr i gyflogi prentis

Gweithio gyda Llywodraeth

Byddwn yn gweithio gyda Llywodraeth y DU, awdurdodau lleol, darparwyr hyfforddiant a chyflogwyr i adeiladu diwydiant adeiladu gwell i Brydain. 

Gweithio gyda'n cynghorau cenedl

Rydym yn cydweithio ac yn ymgynghori â diwydiant a Chynghorau Cenedl i sicrhau bod ein gwaith yn addas ar gyfer Cymru, Lloegr a'r Alban.

 

Rydym yn cefnogi grantiau a chyllid ar lefel genedlaethol, gan ymateb i wahanol anghenion a heriau y rhanbarthau.

Cyngor Arweinyddiaeth Adeiladu

Ym mis Ebrill, cyhoeddodd y Cyngor Arweinyddiaeth Adeiladu ddiweddariad i'w gynllun sgiliau sector cyfan ar gyfer adeiladu a'r amgylchedd adeiledig. Roedd yn cynnwys camau gweithredu ar gyfer ei holl bartneriaid, gan gynnwys CITB, ac mae’r Cynllun Busnes hwn yn darparu’r cyd-destun a’r ffocws ar gyfer sut y byddwn yn cyflawni ein hymrwymiadau.

Datblygu ein pobl

Byddwn yn buddsoddi yn ein pobl i wneud yn siŵr bod cwsmeriaid wrth wraidd popeth a wnawn, a bod gennym y diwylliant, y galluoedd a’r gwerthoedd cywir i gefnogi diwydiant.

Cynllun Sefydlogrwydd Sgiliau

Ym mis Mehefin 2020, cyhoeddodd CITB ei Gynllun Sefydlogrwydd Sgiliau, sy’n nodi sut mae CITB yn cefnogi anghenion sgiliau a hyfforddiant cyflogwyr wrth i’r diwydiant ailddechrau yn dilyn effaith COVID-19.

Mae’r Cynllun Sefydlogrwydd Sgiliau yn disgrifio’r blaenoriaethu a’r buddsoddiadau sgiliau ym mlwyddyn ariannol Ebrill 2020-Mawrth 2021. Y blaenoriaethau yw diogelu prentisiaethau a darparu cyllid uniongyrchol i gyflogwyr i fabwysiadu ffyrdd newydd o weithio sydd eu hangen yn sgil COVID-19 a chadw sgiliau.

Bydd CITB yn gweithio gyda phartneriaid eraill yn y diwydiant i baru gweithwyr sydd wedi'u dadleoli â chyfleoedd newydd, gan gynnwys trwy archwilio cynllun cadw talent. Bydd hyn yn adeiladu ar y cymorth a ddarparwyd eisoes i helpu prentisiaid i gwblhau eu rhaglenni gan gynnwys drwy daliadau grant ymlaen llaw i brentisiaid presennol blwyddyn 2 a blwyddyn 3, cymorth i baru prentisiaid sydd wedi’u dadleoli neu sydd mewn perygl â chyflogwyr newydd a datblygu mwy o opsiynau amgen megis Cynlluniau Prentisiaeth a Rennir.

Mae’r Cynllun hefyd wedi blaenoriaethu’r Cynllun Grant a chyllid uniongyrchol i gyflogwyr drwy’r Cronfeydd Sgiliau a Hyfforddiant, gyda £8m wedi’i glustnodi ar gyfer busnesau bach a micro, £3.5m ar gyfer busnesau canolig eu maint, gyda Chronfa Arwain a Rheoli o £3m ar gyfer cwmnïau mawr. Bydd hyn yn helpu cyflogwyr i hyfforddi i addasu i'r amgylchedd gwaith newydd a diweddaru'r sgiliau sydd eu hangen ar eu busnes i helpu i wella.

Darllenwch y Cynllun Sefydlogrwydd Sgiliau