Facebook Pixel
Skip to content

Cynllun Strategol

Ymgynghoriad ar Gynllun Strategol 2024-28

Bydd ein Cynllun Strategol yn nodi lle rydym yn canolbwyntio ein hymdrechion o 2024-2028 ac rydym yn ceisio eich adborth ynghylch ble y dylem flaenoriaethu ein buddsoddiad.

Dyma'ch cyfle i ddweud wrthym beth sy'n bwysig i chi a'r cymorth sydd ei angen arnoch. Drwy rannu eich barn, byddwch yn helpu i lunio ein blaenoriaethau ar gyfer y dyfodol a'r cymorth a ddarparwn.

Cwblhewch ein harolwg byr ar-lein i ddweud eich dweud.

Am y Cynllun Strategol

Mae Cynllun Strategol 2021-25 CITB, a gyhoeddwyd ym mis Medi 2020, yn nodi'r heriau yn ymwneud â sgiliau allweddol ar gyfer y diwydiant adeiladu a beth fydd CITB yn ei wneud i fynd i'r afael â hwy.

Ynghanol tirwedd anrhagweladwy, mae CITB wedi canolbwyntio ar nifer llai o flaenoriaethau i helpu i foderneiddio'r diwydiant adeiladu a chynyddu cynhyrchiant, gan gydweithio â diwydiant, llywodraethau ac addysg bellach (AB). Yn ogystal â darparu cefnogaeth uniongyrchol i gyflogwyr, bydd CITB yn defnyddio'r cyfnod hwn i helpu i atgyweirio'r system, gan ei gwneud hi'n haws i recriwtio gweithwyr i'r diwydiant ac i gael mynediad at hyfforddiant.

Mae'r Cynllun Strategol yn cefnogi cyflogwyr i ddod â phobl i mewn i waith a darparu'r hyfforddiant sydd ei angen arnynt. Mae'r Cynllun yn cynnwys ehangu profiadau gwaith, creu llwybr newydd o FE i brentisiaethau a swyddi, a chynyddu nifer y prentisiaid sy'n cwblhau eu rhaglenni.

Mae uchafbwyntiau'r Cynllun Strategol yn cynnwys:

  • Buddsoddi £110m i gefnogi prentisiaid a chyflogwyr, ar ben cymorth grant, i gynyddu niferoedd cyffredinol a chyfraddau cwblhau
  • Cefnogaeth ar gyfer 28,000 o brofiadau blasu a buddsoddiad yn Am Adeiladu i roi cyfle i bobl weld yr ystod eang o gyfleoedd y mae'r diwydiant adeiladu yn ei gynnig a sut i gael mynediad atynt
  • Defnyddio'r Cynllun Grantiau a chyllid arall i helpu cyflogwyr i fuddsoddi mewn hyfforddiant i ailadeiladu yn gyntaf ar ôl y pandemig ac yna i foderneiddio a chynyddu cynhyrchiant.

Datblygwyd y Cynllun Strategol yn ystod trafodaethau gyda chyflogwyr, cyrff cyflogwyr ac aelodau Bwrdd CITB a Chyngor y Genedl.

Darllenwch y Cynllun Strategol