Facebook Pixel
Skip to content

Cod Ymddygiad

Mae'r Cod Ymddygiad yn amlinellu'r safonau a'r ymrwymiadau perthnasol a ddisgwylir gan unigolion a wahoddir i ddod yn aelodau o grwpiau / pwyllgorau CITB.

Pwrpas y Cod Ymddygiad yw sicrhau bod pob aelod yn ymwybodol o werthoedd ac ethos CITB a'u bod yn gallu eu dangos yn gyson yn eu holl waith ar gyfer neu ar ran CITB.

Datganiad aelod

  • Byddaf yn hyrwyddo gwaith CITB fel y disgrifir yng Nghynlluniau Busnes Strategol CITB.
  • Byddaf yn hyrwyddo cysylltiadau cyhoeddus a diwydiant cadarnhaol.
  • Byddaf yn cael awdurdodiad gan Gadeirydd CITB i wneud unrhyw sylwadau cyhoeddus am CITB, gan gynnwys sylwadau ar ddiwydiant a allai adlewyrchu ar CITB.
  • Byddaf yn gweithredu mewn undod gyda'r Grŵp / Pwyllgor trwy beidio â nodi barn sy'n tanseilio penderfyniadau'r Bwrdd / Gweithrediaeth nac yn gweithredu mewn unrhyw ffordd a allai ddwyn amharch ar CITB.
  • Byddaf yn cynnal egwyddor annibyniaeth yn fy rôl ymgynghorol ac ni fydd diddordeb pleidiol, ofn na beirniadaeth yn dylanwadu arnaf.
  • Byddaf yn dilyn polisi CITB ar wrthdaro buddiannau o ran fy ngwaith gyda CITB.
  • Byddaf yn cadw gwybodaeth a dderbyniaf fel aelod yn gwbl gyfrinachol.
  • Ni fyddaf yn defnyddio gwybodaeth er budd fy hunain nac er budd unigolion neu endidau y tu allan i CITB
  • Byddaf yn gweithio'n ystyriol a pharchus gyda phawb y dof i gysylltiad â hwy yn CITB. Byddaf yn parchu amrywiaeth, gwahanol rolau a ffiniau, ac yn osgoi tramgwyddo.
  • Byddaf yn atebol i Gadeirydd CITB o ran cadw at y cod hwn ac yn cydnabod y gallai torri unrhyw ran o'r cod hwn yn sylweddol arwain at ofyn i mi ymddiswyddo o Grŵp / Pwyllgor CITB. Byddaf yn hysbysu'r Cadeirydd yn ysgrifenedig os hoffwn roi'r gorau i fod yn aelod o grŵp / pwyllgor CITB.