Facebook Pixel
Skip to content

Polisi diogelu

Mae CITB wedi ymrwymo'n gryf i ddiogelu pob unigolyn ifanc, oedolyn sy'n dysgu a staff rhag niwed, cam-drin a bwlio / aflonyddu.

Cred CITB fod gan bob dysgwr yr hawl i ddatblygu i'w lawn botensial. Felly, rydym yn cymryd ein rôl o ddifrif, wrth hybu iechyd a lles ein dysgwyr.

Er bod gofynion cyfreithiol penodol yn ymwneud â lles a diogelu pobl fregus, mae CITB wedi ymrwymo'n gryf i ddiogelu pob unigolyn ifanc, oedolyn sy'n dysgu a staff rhag niwed, cam-drin a bwlio / aflonyddu y tu hwnt i gydymffurfiad cyfreithiol. Felly byddwn yn mynd ati i hybu lles pawb ac yn sicrhau bod hyn yn ganolog i'n harferion cynllunio, gwneud penderfyniadau ac arfer o ddydd i ddydd.

Cyfrifoldeb yr holl reolwyr a'r rhai sy'n gyfrifol am ddarpariaeth is-gontract yw sicrhau bod y staff yn eu timau, partneriaid neu unigolyn sy'n cynrychioli neu'n ymgymryd â gweithgareddau ar ran CITB, ar ôl dod i gysylltiad â dysgwyr, yn cael, yn deall ac yn cydymffurfio â'r polisi hwn a'r holl weithdrefnau neu gyfarwyddiadau ategol.

Er mwyn sicrhau ein bod yn cyflawni ein cyfrifoldebau diogelu a lles, byddwn yn:

  • Ymarfer gweithdrefnau recriwtio, dethol a fetio diogel sy'n cynnwys gwirio cymhwysedd ac addasrwydd staff priodol;
  • Sicrhau amddiffyniad unigolion neu grwpiau rhag radicaliaeth rhag grwpiau terfysgol neu eithafwyr.
  • Sicrhau bod asesiad risg ar gyfer diogelwch ac addasrwydd wedi'i gwblhau ar bob Cyflogwr a darparwr lleoliad gwaith
  • Gweithio mewn partneriaeth â dysgwyr a chydag asiantaethau eraill i hyrwyddo amgylchedd dysgu diogel.

Byddwn yn ceisio diogelu pob dysgwr trwy:

  • Eu gwerthfawrogi, gwrando arnynt a'u parchu a chymryd camau priodol lle bo angen;
  • Darparu canllawiau diogelu trwy weithdrefnau ac yn unol â chod ymddygiad CITB ar gyfer staff;
  • Hyrwyddo gwerthoedd sylfaenol Prydain (fel y'u diffinnir yn y Ddyletswydd Atal), gan gynnwys democratiaeth, a chydraddoldeb rheolaeth y gyfraith, rhyddid unigol, parch gan y naill at y llall a goddefgarwch y rhai sydd â gwahanol gredoau.
  • Recriwtio staff yn ddiogel i ymgorffori canllawiau arfer gorau ar gyfer diogelu i gael ei gynnwys yn y broses recriwtio a dethol;
  • Rhannu gwybodaeth am bryderon ag asiantaethau dynodedig a chynnwys dysgwyr a'u rhieni / gofalwyr yn briodol.

Bydd yr holl bolisïau a gweithdrefnau ar gael i unrhyw unigolyn perthnasol ar gais.

Mae polisi, gweithdrefnau a chyfarwyddiadau diogelu wedi'u gosod o fewn systemau rheoli a byddant yn cynnwys monitro a dadansoddi, adrodd ac argymhellion priodol ar gyfer gwelliant parhaus.

Rydym wedi ymrwymo i adolygu ein polisi a'n harfer bob blwyddyn o leiaf.

Cafodd y polisi hwn ei adolygu, ei gymeradwyo a'i drefnu gan y Prif Weithredwr Sarah Beale, CITB 30 Medi 2020.