Facebook Pixel
Skip to content

Asesiad a Hyfforddiant ar y Safle (OSAT)

Mae Asesu a Hyfforddiant ar y Safle (OSAT) yn ddull o gymhwyso gweithwyr adeiladu gyda Chymhwyster Galwedigaethol Cenedlaethol (NVQ) tra byddant yn gweithio ar y safle.

Mae NVQs yn gymwysterau cymhwysedd sy'n seiliedig ar dystiolaeth, a asesir yn y gweithle gan aseswyr cymwys sy'n gymwys yn y crefftau y maent yn eu hasesu.

Mae NVQs yn amrywio o alwedigaethau crefft lefel 2 hyd at lefel 7 rheoli safle adeiladu ac maent yn cynnwys nifer o unedau, a elwir yn 'safonau' sy'n benodol i bob cymhwyster.

I gwblhau NVQ, bydd aseswr yn arsylwi gweithwyr wrth eu gwaith ac yn gofyn cwestiynau am sut y caiff y gwaith ei gwblhau. Bydd yr aseswr yn cofnodi'r hyn a ddangoswyd ac a drafodwyd yn erbyn safonau'r NVQ mewn portffolio o dystiolaeth.

Unwaith y bydd gan yr aseswr dystiolaeth yn erbyn yr holl unedau angenrheidiol, bydd yn llofnodi'r portffolio ac yna'n ei anfon i ffwrdd er mwyn i'r dystysgrif NVQ gael ei hawlio.

Yn y rhan fwyaf o achosion bydd angen sawl cyfarfod ar yr aseswr i:

 • Darparu sesiwn gynefino'r cwrs NVQ ac i wirio fod y cymhwyster yn briodol
 • Cytuno ar gynllun i ddisgrifio sut y bydd y dystiolaeth yn cael ei chasglu a dynodi a oes angen unrhyw hyfforddiant
 • Ymweld â'r safle ac arsylwi gwaith yn cael ei gwblhau gan ddefnyddio dogfennau a gweithdrefnau'r safle
 • Gofyn gwestiynau gwybodaeth i gwblhau unrhyw fylchau yn y dystiolaeth
 • Cytuno bod y dystiolaeth yn bodloni'r safonau a chymeradwyo'r portffolio.

Mae'r gofynion NVQ yn nodi bod yn rhaid iddo gael ei asesu gan ddefnyddio Saesneg, Cymraeg neu Gaeleg

Manteision OSAT

 • Defnyddir sgiliau, profiad, tasgau bob dydd a hyfforddiant arferol fel tystiolaeth ar gyfer ennill y CGC
 • Mae cyflogwyr yn elwa ar waith cynhyrchiol tra bod asesiadau'n cael eu cynnal
 • Mae gweithwyr yn treulio ychydig neu ddim amser i ffwrdd o'r gweithle
 • Dim costau ychwanegol ar gyfer offer neu leoliadau hyfforddi wrth i gyfleusterau presennol y safle gael eu defnyddio
 • Mae NVQs a gydnabyddir yn genedlaethol yn dangos cymhwysedd i ddarpar gleientiaid
 • Grant cwblhau NVQ ar gyfer cyflogwyr cymwys sydd wedi cofrestru ar gyfer lefi CITB
 • Gellir defnyddio'r NVQ a enillwyd i gael cerdyn CSCS.