Facebook Pixel
Skip to content

Polisi cydraddoldeb ac amrywiaeth

Yn y polisi hwn:

 1. Cyflwyniad
 2. Sgôp
 3. Diffiniadau
 4. Addasiadau arbennig
 5. Nam ar y clyw a chynhyrchu gwaith ysgrifenedig
 6. Salwch neu anaf dros dro

1. Cyflwyniad

Mae'r polisi'n cynnwys gofynion CITB ar gyfer cyfle cyfartal, amrywiaeth ac ystyriaethau ar gyfer mynediad arbennig a gofynion asesu penodol ar gyfer cynrychiolwyr ac ymgeiswyr.

Mae'r polisi'n manylu ar ymrwymiad CITB i gyfle cyfartal ac amrywiaeth ac mae ar gael yn agored i Sefydliadau Hyfforddiant Cymeradwy (ATOs) ac ymgeiswyr / cynrychiolwyr trwy wefan CITB. Mae'r polisi hefyd wedi'i gyfathrebu a'i gytuno gan staff CITB gan gynnwys yr holl gontractwyr.

Mae CITB yn ei gwneud yn ofynnol i ATOs a chanolfannau fod â pholisi ysgrifenedig cyfredol ar gyfer cyfle cyfartal ac amrywiaeth. Rhaid i hyn hefyd ystyried ystyriaethau arbennig i ymgeiswyr sydd â gofynion asesu penodol cyn cyflwyno unrhyw gais i ddod yn ATO CITB neu'n ganolfan gymeradwy.

2. Sgôp

Holl safonau a chynhyrchion hyfforddi a gymeradwywyd gan CITB gan gynnwys:

 • darpariaeth safonau hyfforddi sicr;
 • cynhyrchion cymeradwy sy'n eiddo i CITB (h.y. prawf iechyd, diogelwch a'r amgylchedd (HS&E) CITB, a Site Safety Plus (SSP), 
 • Cynhyrchion cydnabyddedig trydydd parti.

3. Diffiniadau

Mae'r canlynol yn amlinellu partion diffiniad, cynhyrchion, a nodweddion gwarchodedig sy'n dod o dan y polisi hwn.

Cydraddoldeb ac amrywiaeth

Mae CITB wedi ymrwymo i roi cyfle cyfartal i bawb sydd eisiau ennill cymhwyster neu gael hyfforddiant a gydnabyddir gan ddiwydiant, trwy Sefydliad Hyfforddiant Cymeradwy (ATO), i gyflawni eu nod.

Mae CITB yn ei gwneud yn ofynnol bod gan bob ATO bolisïau a gweithdrefnau sy'n dangos ac yn sicrhau bod ATO yn:

 • Cefnogi ymgeiswyr yn unol â deddfwriaeth gyfredol y DU a chyfarwyddebau'r UE, a thrwy ei chefnogaeth nid yw'n achosi anfantais yn fwriadol neu'n anfwriadol;
 • Cefnogi cyfle cyfartal ac amrywiaeth waeth beth fo'u diwylliant, rhyw, gallu, anabledd, oedran, ethnigrwydd, cenedligrwydd, crefydd, tueddfryd rhywiol, statws priodasol, cyflogaeth neu statws cymdeithasol;
 • Annog rhag gwahaniaethu, bwlio ac aflonyddu i bawb;
 • Hyrwyddo cynhwysiant ar gyfer grwpiau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol.

Rhaid sicrhau ei fod ar gael i'w adolygu ar gais tîm CITB fel rhan o'r broses gymeradwyo neu ymweliadau, ac fel rhan o fonitro parhaus.

Cynhyrchion cydnabyddedig trydydd parti

Ar gyfer ATOs sy'n darparu cynhyrchion cydnabyddedig trydydd parti gan sefydliadau a chyrff dyfarnu eraill, cytunir y bydd y cyrff hyn yn monitro'r trefniadau cydraddoldeb cyfle ac amrywiaeth sydd eisoes ar waith ar gyfer y cymwysterau cysylltiedig.

Yn ogystal, mae'r gofynion ymgeisio am hysbysiad ac unrhyw gamau dilynol a roddir gan y sefydliad trydydd parti yn disodli unrhyw ofyniad a roddir gan y polisi hwn, a rhaid cyfeirio atynt a'u dilyn.

Os cyflwynir cynhyrchion CITB sicr a chymeradwy ochr yn ochr, yna bydd gofynion polisi CITB hefyd yn berthnasol o dan yr amgylchiadau hynny.

Arweiniad cyffredinol

Cynghorir ATOs a chanolfannau CITB i ystyried unrhyw drefniadau mynediad a allai fod yn ofynnol cyn i ymgeisydd / dirprwy gofrestru ar gyfer unrhyw hyfforddiant.

Er mwyn sicrhau canlyniad llwyddiannus, rhaid i ymgeiswyr fod yn ymwybodol bod yn rhaid iddynt gyflawni'r holl ofynion fel y'u rhestrir yn y safon hyfforddiant berthnasol neu ofynion y cwrs.

Ni chaniateir gwneud unrhyw newidiadau i'r canlyniadau dysgu na'r gofynion perfformiad. Fodd bynnag, gall ymgeiswyr fodloni gofynion yr hyfforddiant mewn ffordd wahanol os cânt eu rhestru fel opsiwn yng ngofynion y safonau / cwrs.

Rhaid i'r ATOs, lle bo'n ymarferol, ddynodi a yw ymgeisydd / dirprwy yn gallu cyflawni canlyniadau dysgu'r rhaglen hyfforddiant yn ystod y cyfnod sefydlu / asesiad cychwynnol o'r broses. Bydd hyn yn osgoi'r ymgeisydd fod o dan anfantais.

Ar yr amod bod gan yr ATOs dystiolaeth o angen am drefniant mynediad neu ofyniad asesu penodol, yna dylid ei roi ar waith cyn i'r ymgeisydd ddechrau hyfforddiant / asesiad.

Nid oes angen ymgynghori â CITB, ar yr amod bod y trefniadau mynediad yn cydymffurfio â strategaeth canolfan ATOs / CITB ar gyfer asesu a / neu hyfforddiant, a gall yr ymgeisydd fodloni'r safon hyfforddi / gofynion cwrs.

Lle mae iechyd a diogelwch yn rhan o'r safon hyfforddiant, bydd angen i'r ymgeisydd ddangos ei fod yn gallu bodloni canlyniadau dysgu'r safon.

Rhaid osgoi rhagdybiaethau ynghylch goblygiadau iechyd a diogelwch. Lle mae lle i feddwl bod amgylchiad (au) penodol yn risg i'r ymgeisydd, yna mae'n rhaid i ganolfannau ATOs / CITB gynnal a chofnodi asesiad risg llawn.

Rhaid i'r asesiad gyfeirio at yr amgylchiadau penodol hynny a rhaid iddo gael ei gynnal gan unigolyn cymwys. Dylai ystyried unrhyw drefniadau mynediad a allai leihau neu ddileu'r risg.

Os oes unrhyw amheuaeth ynghylch derbynioldeb neu briodoldeb trefniant mynediad, yna dylai'r ATOs ymgynghori â'u huwch ymgynghorydd ansawdd neu adran sicrhau ansawdd CITB cyn ei roi ar waith.

Dylai trefniadau mynediad gynorthwyo ymgeiswyr / cynrychiolwyr i arddangos yr hyn y maent wedi'i ddysgu, fel y gallant fodloni'r safon hyfforddiant a / neu ofynion y cwrs yn llawn.

Lle mae trefniant mynediad wedi'i roi ar waith, rhaid i ganolfannau ATOs / CITB sicrhau bod cofnodion yn cael eu cadw at ddibenion archwilio ansawdd.

Defnydd o iaith heblaw Saesneg, Cymreg neu Wyddeleg

Mae rhagdybiaeth ymhlyg y bydd gan rywun sydd â thystysgrif yn Lloegr gymhwysedd yn Saesneg ar y lefel sy'n ofynnol i weithredu'n ddiogel o fewn y rôl. Gall danfon ddigwydd hefyd yn Gymraeg neu Wyddeleg (Gaelige).

Ni chaniateir cyflwyno hyfforddiant mewn unrhyw iaith arall (gan gynnwys defnyddio cyfieithydd) oni chyfeirir ato'n benodol yn y canllawiau cynnyrch / cynllun cysylltiedig, fel sy'n wir am brawf HS&E CITB a CPCS.

4. Addasiadau arbennig

Cynghorir ATOs i ystyried unrhyw drefniadau mynediad a allai fod yn ofynnol cyn i ymgeisydd gofrestru ar gwrs.

Mae trefniadau mynediad yn cwmpasu'r cwrs cyfan a dylid eu pennu cyn gynted â phosibl i sicrhau bod y trefniadau cywir yn cael eu gwneud. Nid oes rhaid i'r ymgeisydd o reidrwydd fod ag anabledd (fel y'i diffinnir gan Ddeddf Cydraddoldeb 2010) i gael trefniant mynediad, ac ni fydd gan bob ymgeisydd ag anabledd hawl i drefniant mynediad ychwaith.

Bwriad y trefniadau yw cynyddu mynediad at hyfforddiant ac asesiad ond ni ellir eu caniatáu lle byddant yn effeithio'n uniongyrchol ar berfformiad yn y sgiliau sy'n ganolbwynt i'r hyfforddiant.

Gweler diffiniad y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol o anabledd.

Trefniadau Hygyrchedd

Wrth wneud trefniadau mynediad amgen i ganiatáu i ymgeisydd / dirprwy fodloni gofynion hyfforddiant, rhaid cymryd camau i sicrhau bod yr unigolyn yn dal i allu cyflawni'r canlyniadau dysgu gofynnol.

Rhaid i drefniant beidio â gwanhau nac annilysu'r gofynion hyn a rhaid iddo adlewyrchu eu ffordd arferol o weithio.

Tabl gofynion cymhwysedd a thystiolaeth

 

5. Nam ar y clyw / cynhyrchu gwaith ysgrifenedig

Dylai ymgeiswyr sy'n fyddar cyn-ieithyddol, y mae eu hiaith gyntaf yn Iaith Arwyddion Prydain (BSL) ac sy'n cyflwyno eu gwaith ysgrifenedig eu hunain, gael cynnwys eu gwaith wedi'i asesu'n llawn yn yr ieithoedd hynny, ac nid yn erbyn safon y Saesneg (cyfeiriwch at y defnyddio ieithoedd eraill yn adran 2 i gael arweiniad pellach).

Mae hyn oni bai bod ansawdd y Saesneg wedi'i nodi yn y safonau hyfforddiant neu ofynion y cwrs. Ni ddylid cosbi ymgeisydd am ansawdd ei Saesneg os gall ddangos ei fod yn bodloni canlyniadau dysgu'r safon / gofyniad cwrs.

Pan fydd yr ymgeisydd yn cynhyrchu deunydd ysgrifenedig, naill ai â llaw neu drwy gyfrifiadur, gellir paratoi trawsgrifiad o'r cyfan neu ran ohono os na ellir darllen y cyfan neu'r rhan o'r deunydd yn hawdd. Fel arall, gellir cwestiynu llafar yr ymgeisydd gan ddefnyddio BSL os yw'n briodol.

Cyfrifoldeb yr ATOs yw darparu staff cefnogi a gwneud cais am amser ychwanegol i ymgeiswyr â nam ar y clyw. Cyfrifoldeb y canolfannau ATOs / CITB hefyd yw sicrhau dilysrwydd gwaith ymgeisydd, ac osgoi unrhyw drefniadau asesu arbennig rhag darparu mantais annheg dros eraill.

Dim ond pan fydd yn ofynnol yn y safonau neu feini prawf y cynllun y dylid gofyn am ddeunydd ysgrifenedig. Dylid ystyried dulliau amgen heblaw dulliau ysgrifenedig, er enghraifft, cwestiynu neu ddefnyddio dyfeisiau clywedol a gweledol.

Cyn belled ag y gall yr ymgeisydd ddangos ei fod yn bodloni'r canlyniadau dysgu, yna ni ddylai'r diffyg sgiliau ysgrifenedig neu lythrennedd (oni nodir yn benodol yn y safonau / meini prawf) fod yn rhwystr i'r ymgeisydd lwyddo i gyflawni'r safon / cwrs hyfforddi. gofynion.

6. Salwch, anaf neu ddiffyg dros dro

Dylai ymgeiswyr sy'n dioddef o salwch, anaf neu ddiffyg dros dro ar adeg darparu'r hyfforddiant gael cyfle i aildrefnu i amser sy'n gyfleus i'r ATO a'r ymgeisydd.

Nid oes rhaid i ATOs wneud ceisiadau am hyfforddiant wedi'i aildrefnu oni bai ei fod yn ofynnol yn y safon hyfforddiant neu'r cwrs. * Gallant ofyn am arweiniad ar gymhwysedd gan adran sicrhau ansawdd CITB neu uwch ymgynghorydd ansawdd.

* Cyfeiriwch at arweiniad cwrs penodol neu reolau cynllun (e.e. Site Safety Plus).