Facebook Pixel
Skip to content

CITB yn datgelu cyfeiriad newydd: Buddsoddi yn y system sgiliau adeiladu

Heddiw, datgelodd CITB ei Gynllun Busnes ar gyfer 2024-25. Bwriad y cyfeiriad newydd yw adeiladu ar gynlluniau blaenorol a dangos sut y byddant yn cefnogi ac yn grymuso cyflogwyr trwy fuddsoddi £267m dros y flwyddyn i ddod.

Mae’r Cynllun yn cyflwyno cyfnod newydd i’r diwydiant adeiladu drwy fynd i’r afael ag anghenion uniongyrchol cyflogwyr wrth gefnogi cynllun strategol hirdymor. Amlygodd Ymgynghoriad Diwydiant 2023 dri maes allweddol ar gyfer cymorth CITB – cael mwy o bobl hyfforddedig i mewn i ddiwydiant, darparu hyfforddiant o ansawdd uchel, a chefnogi datblygiad sgiliau parhaus y gweithlu presennol.

Meithrin talent newydd

Mae ‘piblinell pobl’ y diwydiant adeiladu yn hanfodol i dwf y diwydiant yn y dyfodol ac mae cynllun CITB yn buddsoddi yn yr angen i ddenu a chadw unigolion dawnus. Bydd lansiad llwyddiannus y Tîm Cymorth i Newydd-Ddyfodiaid (NEST) yn 2023-24 yn cael ei ehangu ymhellach i gyfrannu at y cynnydd o 15% yn nifer y newydd-ddyfodiaid sy’n ymuno â’r diwydiant. Mae NEST yn helpu cyflogwyr i lywio’r broses recriwtio yn well, cael mynediad at grantiau a hyfforddiant addas, pryd a ble mae ei angen arnynt. Yn ogystal, bydd Cronfa Effaith ar Ddiwydiant newydd CITB yn cael ei hehangu ymhellach, gan sicrhau bod cyllid uniongyrchol ar gael i gyflogwyr i ddylunio a phrofi atebion newydd ar gyfer heriau recriwtio a chadw talent.

Bydd platfform CITB Am Adeiladu yn parhau i ddarparu gwybodaeth gyrfaoedd digidol hunanwasanaeth am ddim; wrth ysbrydoli newydd-ddyfodiaid i ystyried gyrfa ym maes adeiladu a’r amgylchedd adeiledig.

Newid patrwm yn y system sgiliau

Bydd CITB hefyd yn canolbwyntio ar ddatblygu Fframweithiau Cymhwysedd newydd a fydd yn cael eu defnyddio i ddatblygu cymwysterau a fydd yn cefnogi unigolion trwy gydol eu hyfforddiant i sicrhau bod ganddynt y wybodaeth, y sgiliau a’r ymddygiadau cywir i ddangos diogelwch ac arbenigedd yn eu galwedigaeth ddewisol.

Hyfforddiant sy’n hygyrch i bawb

Mae sicrhau bod hyfforddiant yn fforddiadwy, o ansawdd uchel, ac – yn hollbwysig – yn hygyrch i bawb, yn gonglfaen i’r Cynllun newydd. Er mwyn cyflawni hyn, mae CITB yn ehangu ei Rwydwaith Cyflogwyr sydd newydd ei gyflwyno, i’w gael ei ddarparu ledled Prydain Fawr, i alluogi cyflogwyr lleol i osod eu blaenoriaethau ariannu eu hunain a diwallu anghenion sgiliau ardal-benodol. Bydd CITB hefyd yn mynd i’r afael â’r prinder hyfforddwyr ac aseswyr, gan greu capasiti ychwanegol i gyflawni mwy o ofynion y diwydiant hyfforddi, yn ogystal â pharhau i gynnig cymorth uniongyrchol i gyflogwyr drwy ei Gynllun Ariannu a Grantiau presennol.

Erbyn 2025, nod CITB yw cynyddu nifer y cyflogwyr a gefnogir i hyfforddi ac uwchsgilio eu gweithlu gan 14% a chynyddu nifer yr unigolion a gefnogir gan 13%.

Dod yn ddarparwr hyfforddiant disglair

Mae’r Cynllun yn nodi sut y bydd CITB yn buddsoddi £30m yn y Coleg Adeiladu Cenedlaethol (NCC) i gefnogi ei uchelgais i’r coleg ddod yn ddarparwr disglair o hyfforddiant sgiliau adeiladu. Bydd yr arian yn cael ei fuddsoddi yn adeiladau, seilwaith ac offer y tri safle, gyda chynaliadwyedd yn flaenoriaeth yn y newidiadau hyn.

Dywedodd Tim Balcon, Prif Weithredwr CITB:

“Eleni, rydym wedi adeiladu ar ein cynlluniau blaenorol i gychwyn ar newid sylfaenol yn y meddwl ynghylch sgiliau adeiladu a bydd y Cynllun Busnes hwn yn ein helpu i gyflawni hyn.

“Mae ein Cynllun newydd yn nodi sut y byddwn yn buddsoddi yn y system sgiliau i sicrhau ei bod yn addas i’r diben ac yn addas ar gyfer y dyfodol. Byddwn yn gweithio mewn partneriaeth â chyflogwyr, o’r lleiaf i’r mwyaf ohonynt, fel y gellir bodloni gofynion hyfforddi’r diwydiant adeiladu gyda darpariaeth hyfforddiant o ansawdd uchel. Nid yw newid y dirwedd sgiliau yn dasg hawdd ac nid yw’n dasg y gellir ei chyflawni dros nos, ond mae Cynllun eleni yn gam sylweddol ymlaen.”

Gallwch ddarllen mwy am y Cynllun Busnes drwy fynd i: Cynllun Busnes (Yr Hyn a Wnawn) - CITB.