Facebook Pixel
Skip to content

Trawsnewid y dirwedd sgiliau adeiladu

Mae lansiad Cynllun Busnes eleni yn gam sylweddol ymlaen yn ein huchelgais hirdymor i drawsnewid y dirwedd sgiliau.

Mae ein nod trosfwaol yn glir – mae angen i ni ddileu’r blwch sgiliau a chael gweithlu cymwys a chynhyrchiol. Nid yw gwneud yr hyn rydym yn ei wneud ond yn well yn ddigon bellach, mae angen inni ddod â chyfnod newydd i’r diwydiant adeiladu. Roedd diwydiant yn glir ynghylch ei flaenoriaethau ar ein cyfer, ac mae ein Cynllun yn ymateb i’r anghenion hyn.

Partneru ar gyfer newid

Mae’r dirwedd sgiliau a hyfforddiant adeiladu yn amlochrog ac yn cynnwys gwahanol gyrff, sefydliadau a rhanddeiliad, â phob un wynebu risg wrth fod yn rhan ohono. Mae’n amlwg bod yn rhaid i ni gyd gydweithio er mwyn gweld newid sylfaenol mewn meddwl ynghylch sgiliau adeiladu.

Byddwn yn gweithio mewn partneriaeth â chyflogwyr, o’r lleiaf i’r mwyaf ohonynt, fel y gellir bodloni gofynion hyfforddi’r diwydiant adeiladu drwy ddarparu hyfforddiant hygyrch o ansawdd uchel. Drwy ehangu ein Rhwydwaith Cyflogwyr llwyddiannus ledled Prydain Fawr a gweithio i fynd i’r afael â’r prinder hyfforddwyr ac aseswyr y mae’r diwydiant yn eu hwynebu, ein nod yw gwella profiad hyfforddi cyflogwyr ac unigolion yn sylweddol.

Er mwyn cefnogi anghenion hyfforddi cyflogwyr ymhellach dros y flwyddyn i ddod, byddwn yn dechrau datblygu rhwydwaith o Ddarparwyr Hyfforddiant a fydd yn dod yn ffocws ar gyfer darparu cymorth hyfforddiant CITB. Disgwyliwn i’r rhwydwaith hwn gael ei sefydlu’n llawn erbyn 2026, gan gynnig hyfforddiant hyblyg o ansawdd uchel sy’n bodloni anghenion cyflogwyr.

Dod yn ddarparwr hyfforddiant disglair

Mae tîm cyfan CITB a minnau’n rhannu uchelgais - i’r Coleg Adeiladu Cenedlaethol ddod yn ddarparwr disglair o hyfforddiant sgiliau adeiladu. Mae hyn yn golygu sefydlu meincnod o ansawdd. Gallwn wedyn rannu ein hadnoddau, ein harbenigedd a chefnogi darpariaeth hyfforddiant ar draws Prydain Fawr. Er mwyn cyflawni hyn, byddwn yn buddsoddi hyd at £30m i ystâd yr NCC. Bydd hyn yn gwella profiad dysgwyr a phrentisiaid, wrth sefydlu darpariaeth hyfforddiant a all fodloni gofynion sgiliau’r diwydiant. Mae creu gallu a chapasiti ychwanegol hyfforddwyr ac aseswyr ar draws tri safle’r coleg yn ffocws arall, i wella amrywiaeth a nifer y cyfleoedd hyfforddi ar gyfer cyflogwyr ac unigolion.

Cefnogi’r rhai sy’n ymuno â’r diwydiant

Mae piblinell o dalent yn hanfodol i dwf yn y dyfodol, a byddwn yn buddsoddi mewn denu a chadw unigolion dawnus. Bydd lansiad llwyddiannus y Tîm Cymorth i Newydd-Ddyfodiaid (NEST) yn 2023-24 yn cael ei ehangu ymhellach i gyfrannu at y cynnydd o 15% yn nifer y newydd-ddyfodiaid sy’n ymuno â’r diwydiant yr ydym wedi’i dargedu yn y cynllun hwn. Mae’r tîm hwn eisoes wedi dod yn ffynhonnell bwysig o gymorth i lawer o gyflogwyr, yn enwedig y cyflogwyr llai, y gwyddom bellach fod angen cymorth ychwanegol arnynt i lywio drwy system sgiliau nad yw’n gyfarwydd ar adegau. Bydd NEST yn eu helpu i lywio prosesau recriwtio, cyrchu grantiau a nodi hyfforddiant addas ar gyfer recriwtiaid newydd.

Ochr yn ochr â chefnogi cyflogwyr sydd eisoes wedi dod o hyd i dalent newydd, byddwn yn parhau i ymgyrchu dros yrfaoedd adeiladu drwy’r llwyfan Am Adeiladu, gan ddarparu gwybodaeth gyrfaoedd digidol ac ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf i ystyried adeiladu fel y diwydiant â lle iddynt ffynnu. Dros y tymor hwy byddwn yn bwriadu gwneud y cysylltiad rhwng y rhai sy’n chwilfrydig am yrfa ym maes adeiladu yn swydd.

Paratoi Adeiladu at y Dyfodol

Mae’n debyg mai sefydlu cymhwysedd ar draws ein diwydiant yw’r offeryn mwyaf effeithiol sydd gennym i fynd i’r afael â’r bylchau sgiliau a chodi cynhyrchiant. Dylid cefnogi a dathlu’r cyflogwyr hynny sy’n gwneud hyfforddiant yn gywir. Rydym yn datblygu Fframweithiau Cymhwysedd newydd a fydd yn cael eu defnyddio i ddatblygu cymwysterau a all fod yn ddigon hyblyg i gefnogi unigolion trwy gydol eu hyfforddiant i wneud yn siŵr bod ganddynt ac yn cynnal y wybodaeth, y sgiliau a’r ymddygiadau cywir i ddangos diogelwch ac arbenigedd yn eu galwedigaeth ddewisol drwy gydol eu gyrfa.

Nid oes gan CITB yr holl atebion ond rhyngom ni, bydd gennym ni hwy i gyd! Gwyddom ei bod yn bwysig hyrwyddo a chefnogi syniadau arloesol eraill. Bydd ein Cronfa Effaith ar Ddiwydiant ar gyfer syniadau darlun mawr yn darparu hyd at £500,000 o gyllid i wneud syniad yn realiti, yn seiliedig ar chwe maes hollbwysig ar gyfer y dyfodol: cynhyrchiant, cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant, Sero Net, hyfforddwyr ac aseswyr, sgiliau digidol a chadw unigolion.

Rydym yn deall mai gweithredu a chanlyniadau yw’r hyn y mae diwydiant ei eisiau. Mae’r Cynllun Busnes hwn yn ehangu am y rhesymau cywir ac rwyf i a’m tîm wedi ymrwymo i weld llwyddiant. Rydym yn benderfynol o greu amgylchedd lle gall y diwydiant adeiladu ffynnu – yn awr ac yn y dyfodol.

Gallwch ddarllen mwy am y Cynllun Busnes drwy fynd i: Cynllun Busnes (Yr Hyn a Wnawn) - CITB.