Facebook Pixel
Skip to content

Yn galw ar bob arloeswr: Mae CITB yn cynnig hyd at £500k ar gyfer eich syniadau

A oes gennych chi syniad mawr a allai gael effaith gadarnhaol ar y diwydiant adeiladu? Gallai’r Gronfa Effaith ar Ddiwydiant fod yr union beth sydd ei angen arnoch i droi’r syniad hwnnw’n realiti.

Wedi’i lansio ochr yn ochr â’r Chynllun Busnes CITB ar gyfer 2023-24 yn gynharach eleni, mae’r gronfa gyffrous ac arloesol newydd yma yn gwahodd cyflogwyr sydd wedi cofrestru â CITB i wneud cais am hyd at £500,000.

Fel y cyntaf o'i fath i CITB, bydd y gronfa'n treialu ffordd newydd o gefnogi anghenion diwydiant drwy roi cyflogwyr ar flaen y gad o ran dylunio a datblygu datrysiadau hyfforddiant a sgiliau.

Mae'r gronfa yn rhoi'r cyfle i gael mwy o lais ar y datrysiadau gorau ar gyfer mynd i'r afael â rhai o'r heriau sgiliau mwyaf. Rhaid i syniadau cyflogwyr fod yn newydd ac yn arloesol, heb eu cefnogi o’r blaen gan CITB, yn ogystal â bod yn raddadwy. Mae'r gronfa yn chwilio am syniadau darlun mawr sy'n galluogi rhannu gwybodaeth ac adnoddau ar draws y diwydiant ac sy'n gynaliadwy ar ôl y cyfnod ariannu.

Gofyniad allweddol ar gyfer ceisiadau yw y dylai’r syniad gynnig a datblygu atebion ar sut i wella o leiaf un o’r meysydd canlynol:

  • Cynhyrchiant: Gwella effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd ar draws y gadwyn gyflenwi. Gallai hyn olygu rhoi dulliau hyfforddi newydd ar waith, gwella cyfathrebu a chydweithio ymhlith timau, neu symleiddio llifoedd gwaith i gynyddu allbynnau.

  • Cydraddoldeb: Sicrhau bod pob gweithiwr yn cael ei drin yn deg a chyda pharch, waeth beth fo'i hil, rhyw, oedran, ethnigrwydd, crefydd neu gyfeiriadedd rhywiol.

  • Amrywiaeth: Sicrhau presenoldeb gwahanol safbwyntiau, profiadau a chefndiroedd ymhlith y gweithluoedd adeiladu.

  • Cynhwysiant: Creu amgylchedd gwaith sy'n gefnogol ac yn groesawgar i bob gweithiwr trwy hyrwyddo cyfathrebu agored rhwng cydweithwyr, meithrin ymdeimlad o berthyn a chreu polisïau ac arferion da sy'n sicrhau bod gweithwyr yn teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi a'u parchu.

Drwy wella cynhyrchiant, bydd y diwydiant yn gallu cyflawni’r galw disgwyliedig am adeiladu yn well dros y blynyddoedd i ddod. Bydd canolbwyntio cyllid ar atebion sy'n annog mwy o gydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant hefyd yn helpu i wneud adeiladu yn ddewis gyrfa mwy apelgar i fwy o bobl o amrywiaeth o gefndiroedd.

Os yw’ch cais yn bodloni’r meini prawf, efallai y cewch eich gwahodd i fynychu cyfarfod panel CITB a thrafod eich syniadau’n fanylach. Os yw’ch cais am gyllid yn fwy na £250,000, cewch gyfle i gyflwyno’ch syniad i ffigurau blaenllaw’r diwydiant ar ffurf ‘Dragon’s Den’. Mae’r panel allanol yn cynnwys pedwar unigolyn sydd wedi’u henwebu gan Bwyllgor Ariannu’r Diwydiant CITB a Chynghorau Cenedlaethol.

Dywedodd Tim Balcon, Prif Weithredwr CITB: “Mae’r gronfa newydd hon yn gyfle gwych i rymuso cyflogwyr, gan eu galluogi i gael mwy o lais yn y ffordd y maent yn hyfforddi ac yn adeiladu ar eu sgiliau. Mae ganddo’r potensial i gael effaith enfawr ac rwy’n edrych ymlaen yn fawr at weld yr ystod o syniadau’n dod drwodd.

“Rydyn ni’n gwybod bod disgwyl y bydd angen 225,000 o weithwyr ychwanegol erbyn 2027, a dyna pam mae’r gronfa wedi dewis meysydd yn ofalus, yn seiliedig ar ymchwil, a fydd yn cefnogi piblinell bobl y diwydiant adeiladu. Os oes gennych chi syniad a allai fodloni’r meini prawf yn eich barn chi, mae croeso i chi gysylltu â’ch cynghorydd lleol i drafod hyn ymhellach.”

Darganfyddwch mwy o wybodaeth a sut i wneud cais am y Gronfa Effaith ar Ddiwydiant.