Facebook Pixel
Skip to content

Cylchlythyr CITB Cymru: Bydd buddsoddiad newydd o £780k mewn Profiad-ar-y-safle yn denu 800 o newydd-ddyfodiaid

Croeso i ddiweddariad chwarterol CITB Cymru.

Dyma newyddion am ein gwaith a fydd yn eich helpu i gael y gorau o’n gwasanaethau ledled Cymru.

Buddsoddiad o £780K i hybiau Profiad ar y safle

Mae cyllid ar gyfer y prosiect Profiad ar y safle, sydd wedi llwyddo i gael 524 o bobl yn dod yn barod am y safle adeiladu mewn dim ond deunaw mis, wedi cael ei ymestyn i 2025. Bydd cyllid o £780K yn rhoi dechrau newydd i tua 800 o bobl mewn crefftau lle mae galw mawr.


Mae'r pedair hwb, a reolir gan ddarparwyr hyfforddiant, yn y lleoliadau canlynol:

  • de-ddwyrain Cymru, dan arweiniad Cyngor Caerdydd a Kier Construction
  • yng ngorllewin Cymru dan arweiniad Cyfle Building Skills Ltd
  • yng ngogledd Cymru a reolir gan Procure Plus.

Mwy o wybodaeth yma.

Dechrau gwych i’r Cynllun peilot rhwydwaith cyflogwyr arloesol gwerth £800k

Mae cynllun peilot rhwydwaith cyflogwyr newydd, a allai chwyldroi cymorth a chyllid ar gyfer hyfforddiant, ar y gweill. Mae’r peilot yn cael ei gynnig mewn pum lleoliad yn y DU, yn ne-orllewin Cymru gan Cyfle Building Skills.

Dywedodd Julia Stevens, Rheolwr Grŵp Hyfforddi CITB: “Mae’r cynllun peilot wedi cael dechrau cryf, gan gefnogi 275 o ddysgwyr wrth gyflogwyr rhanbarthol i gwblhau 314 o ddiwrnodau hyfforddi. Mae cyflogwyr wedi cyflawni 85% o’u targed ymgysylltu.” Hoffech chi gymryd rhan? Anfonwch e-bost at: employernetwork@citb.co.uk.

Bydd #GweldEichSafle yn pontio'r bwlch rhwng hyfforddwyr a chontractwyr

Mae ein hymgyrch Gweld Eich Safle yn dechrau ar Dachwedd 7. Dywed Rheolwr Ymgysylltu â Chwsmeriaid CITB Cymru, Ceri Rush Jones: “Mae’r syniad y tu ôl i’r ymgyrch yn syml: mae cyflogwyr eisiau i bobl ifanc sydd wedi cwblhau cyrsiau coleg fod yn barod am waith ar y diwrnod cyntaf.

“Trwy gynnig profiad ar y safle i golegau a phobl ifanc, gall CITB helpu i bontio’r bwlch rhwng darparwyr hyfforddiant a chontractwyr. Bydd perthnasoedd gwaith agos yn gwella sgiliau ac allbwn adeiladu.” Edrychwch ar ein gwefan am ragor o wybodaeth am yr ymgyrch.

Dros £330K wedi'i ddyfarnu ar y Gronfa Sgiliau a Hyfforddiant ers mis Ebrill

Ym mis Gorffennaf a mis Awst cafwyd 39 o geisiadau llwyddiannus i’r Gronfa Sgiliau a Hyfforddiant (GS&H) a dyfarnwyd dros £130,000 i hyfforddi staff yn ystod y 12 mis nesaf. Mae cyfanswm y GS&H y mae busnesau adeiladu Cymru wedi’i dderbyn ers mis Ebrill bron yn £330k. Diddordeb gennych yn y gronfa? Gallwch gysylltu â'ch cynghorydd ymgysylltu CITB yma.

Bydd buddsoddiad o £90,000 yn cefnogi iechyd meddwl prentisiaid

Thema Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd eleni, ar Hydref 10, oedd gwneud iechyd meddwl yn flaenoriaeth fyd-eang.

Mae gan y cwmni sgaffaldiau CASS UK o’r Barri ddiwylliant o gymorth iechyd meddwl. Helpodd dau o weithwyr CASS berson agored i niwed ar y safle yn ddiweddar. Gallwch ddarllen y stori ysbrydoledig hon a newyddion am ein buddsoddiad peilot o £90,000, sy’n darparu cymorth iechyd meddwl i brentisiaid, yma.

Lansio hyfforddiant sgaffaldiau o'r radd flaenaf

Lansiodd yr Academi Sgaffaldiau a ariennir gan CITB yng Nghanolfan Arloesedd Adeiladu Cymru (CWIC) ei Chwrs Uwch CISRS cyntaf ym mis Gorffennaf. Ym mis Medi, dechreuodd Rhithwir, dysgu sgaffaldiau rhyngweithiol, a ariannwyd gan CITB, yn CWIC. Bydd ein cylchlythyr nesaf yn cynnwys manylion am hyfforddiant sgaffaldiau yng Ngharchar Berwyn.

Cardiau CSCS am ddim i brentisiaid!

Cyhoeddodd CSCS yn ddiweddar y bydd yr holl gardiau prentis yn cael eu rhoi am ddim. Peidiwch ag anghofio ein bod yn talu grantiau ar gyfer prentisiaethau cymeradwy sy’n canolbwyntio ar sgiliau adeiladu craidd. Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth yma a/neu gysylltu â’ch cynghorydd lleol am gymorth.

Dod ag Adeiladu yn fyw mewn ysgolion

Cymerodd Wynne Construction - C Wynne & Sons Ltd, Alun Griffiths (Contractors) Ltd, Brenig Construction, Watkin Jones Group, a Balfour Beatty plc ran yn sesiwn hyfforddi Llysgennad STEM Am Adeiladu yng Nghanolfan Dechnoleg OpTIC ym mis Medi.

Mae'n golygu y gall y busnesau adeiladu hyn ymweld ag ysgolion a cholegau a rhannu gwybodaeth a gweithgareddau sy'n hyrwyddo gyrfaoedd adeiladu. Gallwch ddarllen mwy am y stori yma a gwaith tebyg a wnaethom yn Read Construction ym mis Awst yma.

Mae Sammy yn anelu am yr aur yn SkillBuild

Cynhelir SkillBuild, y “Gemau Olympaidd Adeiladu y DU”, yng Ngholeg Caeredin rhwng Tachwedd 14 – 17.

Bydd Sammy Young, sy'n fam i dri o blant, yn saer coed a phrentis amser llawn yng Ngholeg Castell-nedd, yn cynrychioli Cymru, gallwch ddarllen ei stori ysbrydoledig yma.

Safonau a grantiau peiriannau newydd CITB wedi’u “ysbrydoli” gan ddiwydiant

Daw safonau a grantiau peiriannau newydd CITB i rym ym mis Ionawr. Fel y mae Emily Tilling o CITB Cymru yn ei ysgrifennu yma, byddant o fudd i gyflogwyr, newydd-ddyfodiaid a gweithwyr presennol.

Rhwydweithio yn Sioe Adeiladu Cymru

Cynhaliwyd Sioe Adeiladu Cymru yn Stadiwm Liberty, Abertawe ym mis Hydref. Cafodd staff CITB Cymru ddiwrnod gwych, yn cyfarfod â chysylltiadau newydd a phresennol a fydd yn elwa ar ein grantiau CITB.

Diolch am ddarllen. Nodyn atgoffa cyflym i gyflogwyr cofrestredig nad ydynt wedi cyflwyno eu Ffurflen Lefi, gwnewch hynny cyn gynted â phosibl! Bydd y dudalen wefan hon yn eich helpu i wneud y gwaith.

Mae croeso mawr i'ch adborth ar y diweddariad hwn, rhowch wybod i ni beth yr hoffech ei ddarllen.

Rydym am roi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi gan CITB Cymru - cofrestrwch neu rheolwch eich tanysgrifiadau yma.