Facebook Pixel
Skip to content

Mae CITB yn ymateb i alw'r diwydiant am hyfforddiant arweinyddiaeth a rheolaeth

Mae CITB wedi cyhoeddi cyfle datblygu newydd cyffrous i gyflogwyr sydd am wella sgiliau arwain a rheoli ar draws eu busnes.

Bydd lansiad 11 o gyrsiau byr, a ddatblygwyd yn dilyn adborth gan y diwydiant ac sy'n cyd-fynd â fframweithiau'r Sefydliad Arwain a Rheoli, yn rhoi'r sgiliau a'r hyder cynyddol sydd eu hangen ar oruchwylwyr adeiladu rheng flaen i gyflawni eu rolau.

P'un a ydynt wedi'u lleoli ar safle neu mewn swyddfa, gall gweithwyr gael mynediad at yr hyfforddiant arwain a rheoli safonol a chael cymorth mewn meysydd fel, arwain a threfnu eu timau, ymdrin â sefyllfaoedd anodd, a datrys problemau. Byddant hefyd yn gallu teilwra’r hyfforddiant i’w hanghenion penodol, gan ddewis cymryd un modiwl fel cwrs byr neu gymryd agwedd “dewis a dethol” at ddysgu, gan ddewis dilyn sawl cwrs gwahanol o fewn y fframwaith er budd eu datblygiad personol.

Nod yr hyfforddiant yw helpu pob cyflogwr sydd wedi cofrestru gyda'r Lefi, gan eu galluogi i gael rhwng £70 - £120 am bob modiwl trwy gymorth grant cyfnod byr. Yn ogystal, i'r rhai sydd am gynyddu datblygiad personol ymhellach, gallant gwblhau Dyfarniad ILM Adeiladu Lefel 3 neu Dystysgrif mewn Ymarfer Arwain a Rheoli, sy'n parhau i fod ar gael trwy Gynllun Grant CITB.

Daw buddion pellach o’r ystod newydd o gyrsiau sydd ar gael yn unig drwy Sefydliadau Hyfforddi Cymeradwy (ATOs) CITB. Gall cyflogwyr fod yn dawel eu meddwl o wybod bod eu darparwr wedi bodloni safonau CITB, yn ogystal ag elwa ar yr hyblygrwydd cynyddol wrth gyflwyno hyfforddiant. Ar gyfer busnesau sy'n awyddus i leihau amser teithio, gallant gymryd rhan mewn hyfforddiant mewn lleoliad sy'n gyfleus iddynt, trwy gael mynediad i sesiwn dysgu byw gyda thiwtor ar-lein.

Dywedodd James Fleming, Rheolwr Gyfarwyddwr The Power Within Training:

“Mae Arwain a Rheoli yn gymhwysedd craidd unrhyw fusnes llwyddiannus a busnes sy’n ffynnu, ac mae ei angen yn fwy heddiw nag ar unrhyw adeg arall mewn hanes. Fel Sefydliad Hyfforddi Cymeradwy CITB, sy'n arbenigo mewn datblygu arwain a rheoli, mae'n bleser ac yn edmygedd mawr i ni weld CITB yn rhyddhau'r gyfres newydd hon o gyrsiau. Bydd hyn yn galluogi perchnogion busnes a sefydliadau o bob maint i gynyddu eu sgiliau a'u hyder yn y maes hwn o arbenigedd.

“Rydym nid yn unig wedi croesawu’r weledigaeth newydd hon gan CITB ond hefyd wedi datblygu cynnwys cwrs newydd o amgylch y manylebau a’r fframwaith newydd hyn. Edrychwn ymlaen at helpu sector adeiladu’r DU i ffynnu yn y blynyddoedd i ddod.”

Dywedodd Dawn Hillier, Pennaeth Strategaeth Safonau a Chymwysterau yn CITB:

“Mae’r cyrsiau arwain a rheoli newydd yn cynnig cyfle gwych - nid yn unig i weithwyr sydd eisoes ar y lefel honno ond hefyd i’r rhai sydd ag uchelgeisiau gyrfa fawr, sy’n awyddus i symud ymlaen i swydd oruchwyliol neu rôl rheoli. Gallai'r hyfforddiant hwn gael effaith fawr, gan ddarparu'r cam i fyny sydd ei angen ar rywun.

“Rwyf hefyd wrth fy modd ein bod wedi gallu lansio’r hyfforddiant hwn y mae galw mawr amdano gyda chymorth ariannol y grant cyfnod byr. Gydag amcangyfrif o alw am 50,000 o weithwyr ychwanegol bob blwyddyn, mae’n dod yn fwyfwy pwysig i ddatblygu sgiliau ymddygiad rheolwyr adeiladu heddiw ac arweinwyr yfory.”

Mae Cynllun Busnes CITB a lansiwyd yn ddiweddar ar gyfer 2022/23 yn amlygu pwysigrwydd cefnogi hyfforddiant arwain a rheoli i helpu i fynd i’r afael ag anghenion sgiliau’r dyfodol. Bydd buddsoddiad CITB yn y maes hwn yn cefnogi cadw talent, drwy sicrhau bod gweithlu adeiladu presennol Prydain yn gallu symud ymlaen drwy eu gyrfa gan deimlo’n gadarnhaol a’u bod wedi’u grymuso i wneud eu gwaith.

Edrychwch ar wefan CITB am ragor o fanylion am hyfforddiant arwain a rheoli