Facebook Pixel
Skip to content

Adroddiad blynyddol a chyfrifon

Gwybodaeth am ein hadroddiad blynyddol a'n cyfrifon ar gyfer y flwyddyn ariannol cyfredol a blynyddoedd ariannol blaenorol. Mae adroddiadau corfforaethol eraill ac adolygiadau blynyddol hefyd ar gael i'w lawr lwytho isod.

Rydym yn cyhoeddi ein hadroddiad blynyddol a'n cyfrifon a'n hadroddiad ar y bwlch cyflog rhwng y rhywiau bob blwyddyn.

Ar gyfer cyfieithiadau Cymraeg o unrhyw ddogfennau neu adroddiadau nad ydynt eisoes ar gael yn Gymraeg, e-bostiwch

Adroddiad a chyfrifon blynyddol 2020-21

Rhai uchafbwyntiau o'n hadroddiad blynyddol a'n cyfrifon:

  • Er mwyn cynorthwyo llif arian i gyflogwyr, gwnaethom atal casglu Lefi am bum mis yn ystod 2020 a haneru’r swm sy’n ddyledus ar gyfer 2021-22
  • Cefnogodd y Cynllun Grantiau 13,700 o gyflogwyr gyda chyllid i hyfforddi eu gweithlu trwy'r pandemig a nifer o gyfnodau clo
  • Cefnogodd grantiau prentisiaeth dros 23,000 o brentisiaid a bron i 9,000 o gyflogwyr, a gwnaethom gysylltu â dros 11,000 o brentisiaid i ddarparu cefnogaeth pan oedd angen fwyaf
  • Cefnogodd y Gronfa Sgiliau a Hyfforddiant bron i 1,000 o gyflogwyr busnesau bach a chanolig. Fe helpodd hyn i fusnesau bach a chanolig dderbyn mwy o'r Lefi na'r swm roeddent yn ei gyfrannu- gan gyfrannu llai na 70% wrth dderbyn dros 73% yn ôl mewn grantiau a chyllid.

Adroddiad blynyddol a chyfrifon 2020-21

Adroddiadau 2020-21

Adroddiadau a chyfrifon blaenorol