Facebook Pixel
Skip to content

Canlyniadau Chwilio

Chwilio am newyddion a digwyddiadau

Math

Newyddion lleol a digwyddiadau

Canfuwyd 14 o erthyglau

Defnyddiwch yr hidlwyr chwilio ar yr ochr dde i leihau’r canlyniadau.

Cliciwch yma i ddychwelyd i'r dudalen penawdau newyddion.

CITB yn ymuno â Build UK ac arbenigwyr y diwydiant tân

Mae eGwrs newydd rhad ac am ddim wedi’i ddatblygu mewn partneriaeth â Build UK ac arbenigwyr y diwydiant tân, â’r nod o wella gwybodaeth y sector am fesurau diogelwch tân mewn adeiladau. Yn dilyn trasiedi Tŵr Grenfell yn 2017 a’r ymchwiliad dilynol, mae’r diwydiant wedi gweithio’n galed i godi safonau diogelwch ac atal digwyddiad o’r fath rhag digwydd eto. Mae eGwrs Diogelwch Tân mewn Adeiladau CITB wedi’i greu fel ymateb uniongyrchol i argymhellion a wnaed gan Weithgor 2 (WG2), a ddyfeisiwyd i gefnogi’r ymchwiliad, fel yr amlinellwyd yn adroddiad Setting the Bar.

Porth lles a llesiant y gweithlu am ddim i bawb ym maes adeiladu

Mae Elusen y Diwydiant Adeiladu Lighthouse wedi partneru â CITB a’r Samariaid i greu offeryn cymorth lles, fel rhan o fenter y diwydiant cyfan Make It Visible. Nod Make It Visible yw gwneud cymorth lles a llesiant yn weladwy ar bob safle adeiladu, gan helpu i leihau’r stigma sy’n gysylltiedig â’r pwnc a chynyddu ymwybyddiaeth o’r llwybrau cymorth sydd ar gael. Ar ôl sicrhau dro £400,000 o gyllid gan CITB, crëwyd porth gwefan rhad ac am ddim yn gynharach eleni i gefnogi’r fenter.

Cylchlythyr CITB Cymru: Atgyfnerthu ein hymrwymiad i’r Gymraeg

Croeso i ddiweddariad chwarterol CITB Cymru. Dyma newyddion am ein gwaith a fydd yn eich helpu i gael y gorau o’n gwasanaethau ledled Cymru.

Digwyddiadau Menywod mewn Adeiladu yn denu mwy na 250 o ferched ysgol ledled Cymru

Mae CITB yn dangos ei ymrwymiad i gynwysoldeb ac amrywiaeth gyda chyfres o ddigwyddiadau i ddenu mwy o fenywod i fyd adeiladu.

Cylchlythyr CITB Cymru: Cynnydd o 83% mewn cyllid sgiliau a hyfforddiant

Croeso i ddiweddariad chwarterol CITB Cymru. Dyma newyddion am ein gwaith a fydd yn eich helpu i gael y gorau o’n gwasanaethau ledled Cymru.

Mae angen 9,100 o weithwyr adeiladu ychwanegol yng Nghymru erbyn 2027

Yn erbyn cefndir o her economaidd, costau deunyddiau a llafur cynyddol, mae ffigurau newydd gan Fwrdd Hyfforddi’r Diwydiant Adeiladu (CITB) yn datgelu y bydd angen 9,100 o weithwyr ychwanegol i fodloni’r galw adeiladu yng Nghymru erbyn 2027.

Diweddariad ar newidiadau i Safonau a Grantiau Peiriannau CITB

Mae CITB wedi cyhoeddi diweddariad i newidiadau arfaethedig i safonau a grantiau peiriannau i safoni gofynion hyfforddi a phrofi ar draws y diwydiant adeiladu. Gwnaed cynnydd rhagorol ac rydym yn falch o gadarnhau bod y set gyntaf o safonau newydd yn barod ac wedi'u datblygu ar y cyd â gweithgorau'r diwydiant sy'n cynnwys cyflogwyr, darparwyr a ffederasiynau. Gan fod y safonau newydd hyn yn fanylach nag unrhyw safon mae CITB wedi'u cynhyrchu o'r blaen ac yn cynrychioli newid gwirioneddol yn y ffordd y caiff hyfforddiant a phrofi peiriannau ei ddarparu, mae angen i ni sicrhau bod y newidiadau y mae'r diwydiant wedi gofyn amdanynt yn cael eu cyflawni'n iawn.

Ymateb CITB i Gyllideb Hydref y Canghellor

Dywedodd Prif Weithredwr CITB, Tim Balcon: “Mae cyflogwyr adeiladu yn wynebu biliau ynni cynyddol a chostau deunyddiau ac mae angen hyder arnynt yn y dyfodol o ran gwaith a chefnogaeth i hyfforddi trwy amodau marchnad heriol. “Byddwn yn gwneud popeth o fewn ein gallu i gefnogi’r diwydiant adeiladu fel y gall cwmnïau barhau i gael yr hyder i fuddsoddi mewn sgiliau."

Buddsoddi, arloesi a chydweithio â diwydiant – cyfrifon CITB 2021-22

Ymatebodd CITB yn gyflym i lu o heriau a wynebir gan y sector drwy fuddsoddi mewn prentisiaethau, lansio amrywiaeth o fentrau arloesol, a chydweithio â diwydiant, a datgelwyd o Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2021-22 y sefydliad.

Cwmni adeiladu’n gweld gwerth cyflogi staff sy’n siarad Cymraeg

Mae cwmni adeiladu teuluol sy'n gweithio'n bennaf yn y gogledd-orllewin yn elwa o gyflogi staff dwyieithog.