Facebook Pixel
Skip to content

Datblygu eich hun fel arweinydd tîm

Datblygu eich hun fel arweinydd tîm

Pwrpas y safon hon yw galluogi’r cynrychiolydd i ddatblygu gwybodaeth a dealltwriaeth am rôl a chyfrifoldebau arweinydd tîm a gallu gwella perfformiad personol.

Hyd

6 awr o ddysgu dan arweiniad

Diben / sgôp

Pwrpas y safon hon yw galluogi’r cynrychiolydd i ddatblygu gwybodaeth a dealltwriaeth am rôl a chyfrifoldebau arweinydd tîm a gallu gwella perfformiad personol.

Sgôp

 • rolau a chyfrifoldebau fel arweinydd tîm
 • ceisio adborth ar berfformiad y gweithle i ddynodi cryfderau, gwendidau a meysydd i'w gwella

Perthnasedd galwedigaethol

Byddai hyfforddiant a ddarperir yn erbyn y safon hon yn berthnasol i'r grwpiau galwedigaethol canlynol: goruchwylio, rheoli ac arwain.

Rhagofynion Cynrychiolwyr

Nid oes unrhyw ragofynion cynrychiolwyr fel rhan o'r safon hon.

Cyfarwyddyd/goruchwyliaeth

Fel isafswm, rhaid i hyfforddwyr cwrs allu dangos, mewn perthynas â’r safon hon, bod:

 • ganddynt ddyfarniad mewn addysg a hyfforddiant (neu gyfwerth, yn unol â gofynion sefydliadau hyfforddi cymeradwy)
 • wedi cwblhau hyfforddiant i’r safon hon yn llwyddiannus (o fewn y 3 blynedd diwethaf)
 • o leiaf 3 blynedd o brofiad diwydiannol perthnasol
 • CV gwiriadwy
 • gwybodaeth am brosesau dysgu ac asesu ILM VRQ (dymunol)

Darpariaeth

Gall darpariaeth fod mewn amgylchedd gwaith neu i ffwrdd o'r gwaith.

Rhaid i'r holl ddeunyddiau ac offer fod o ansawdd a maint addas er mwyn i gynrychiolwyr gyflawni canlyniadau dysgu a rhaid iddynt gydymffurfio â deddfwriaeth berthnasol.

Rhaid i faint y dosbarth a'r gymhareb cynrychiolwyr/hyfforddwr ganiatáu i hyfforddiant gael ei gyflwyno mewn modd diogel a galluogi'r cynrychiolwyr i gyflawni'r canlyniadau dysgu. Ni ddylai nifer y cynrychiolwyr fod yn fwy nag 20 fesul hyfforddwr.

Gellir defnyddio'r dulliau dosbarthu canlynol wrth gyflawni'r safon hon: wyneb yn wyneb; rhith.

Ystyrir bod y safon hon yn cynnwys 51% neu fwy o ddysgu damcaniaethol.

Ystyrir bod y safon hon wedi'i gosod ar lefel ganolradd.

Asesiad

Er mwyn cwblhau hyfforddiant yn llwyddiannus, rhaid i gynrychiolwyr gwblhau asesiad diwedd cwrs sy'n mesur yr holl ddeilliannau dysgu ac yn bodloni'r meini prawf llwyddo ar gyfer pob un.

Y dull asesu ffurfiol a ystyrir yn briodol ar gyfer hyfforddiant a gyflwynir yn erbyn y safon hon yw trwy gyfuniad o bapur cwestiynau a thrafodaeth broffesiynol.

Dylai'r papur cwestiynau gynnwys 4 cwestiwn yn seiliedig ar un cwestiwn fesul pwynt meini prawf asesu o fewn y deilliant dysgu cyntaf gyda chronfa o 2 set o bapurau cwestiwn. Rhaid i gynrychiolwyr gael 75% o atebion cywir i lwyddo. Er mwyn osgoi unrhyw amheuaeth, rhaid cael atebion enghreifftiol er mwyn sicrhau cysondeb.

Dylai'r ail ganlyniad dysgu gael ei asesu gan ymarfer ymarferol yn seiliedig ar senario a ddilynir gan drafodaeth broffesiynol lle mae'n rhaid i'r cynadleddwr ddangos cymhwysedd ym mhob pwynt meini prawf asesu.

Sicrwydd Ansawdd

Sicr

Er mwyn sicrhau sicrwydd ansawdd yn erbyn y safon hon, bydd angen cymeradwyaeth gychwynnol gan y sefydliad hyfforddi a bydd eu cynnwys wedi'i fapio i'r safon.

Bydd CITB hefyd yn cynnal ymyriad cymeradwyo, naill ai ymweliad desg neu ganolfan, i sicrhau y gall y sefydliad hyfforddi fodloni gofynion y safon hyfforddi.

Bydd yn ofynnol i sefydliadau hyfforddi cymeradwy (ATOs) gyflwyno gwybodaeth am gofnodion hyfforddi ac asesu ar gais i CITB i'w dadansoddi wrth ddesg. Bydd tîm sicrwydd ansawdd CITB hefyd yn ymweld â nhw bob blwyddyn.

Adnewyddu

Nid oes unrhyw ofynion adnewyddu gorfodol na gofynion gloywi a argymhellir ar gyfer y safon hon.

Dosbarthiad

Oes (Sylwer mai dim ond unwaith fesul cynrychiolydd y bydd safonau sy'n defnyddio'r dosbarthiad hwn yn cael cymorth grant)

Dyddiad Cymeradwyo

Mai 2022

Cylch adolygu

Ar gais neu 5 mlynedd ar ôl y dyddiad cymeradwyo.

Canlyniadau dysg

Bydd y cynrychiolydd yn gallu

 • disgrifio rolau a chyfrifoldebau’r arweinydd tîm.
  • Rhaid i asesiad o’r deilliant dysgu hwn gwmpasu gallu’r cynrychiolwyr i:
   • disgrifio rôl yr arweinydd tîm, gan gynnwys manylion am gyfrifoldebau, atebolrwydd a rhyngweithio ag aelodau tîm, cyfoedion a rheolwyr
   • disgrifio cyfrifoldebau'r arweinydd tîm o fewn y tîm, gan ganolbwyntio ar sut y cyflawnir cyfrifoldebau
   • egluro terfynau awdurdod yr arweinydd tîm a’i atebolrwydd gydag eglurhad o beth, pryd a sut y byddai angen cyfeirio materion at awdurdod uwch
   • disgrifio enghraifft o sefyllfa lle byddai angen iddynt gyfeirio at rywun ag awdurdod uwch, gan egluro pam fod hyn y tu hwnt i gyfrifoldeb arweinydd tîm ac y byddai angen ei gyfeirio felly at uwch awdurdod

 • ceisio adborth ar berfformiad y gweithle i ddynodi cryfderau, gwendidau a meysydd i'w gwella.
  • Mae’n rhaid i’r asesiad o’r canlyniad dysgu hwn fod trwy ymarfer ymarferol yn seiliedig ar senario a ddilynir gan drafodaeth broffesiynol sy’n ymdrin â gallu’r cynrychiolwyr i:
   • casglu adborth cynhwysfawr ar eich perfformiad eich hun o amrywiaeth o wahanol ffynonellau
    • adborth a gasglwyd yn benodol ac wedi'i dystiolaethu'n llawn
    • cesglir adborth cynhwysfawr a/neu fanwl ar eich perfformiad eich hun
    • cesglir adborth o sawl ffynhonnell a/neu amrywiaeth eang o ffynonellau
   • dehongli'r adborth a rhestru meysydd i'w gwella gyda chysylltiadau clir yn ôl i'r adborth
    • Cynhelir dehongliad llawn, manwl o'r adborth a gasglwyd
    • Mae cysylltiad amlwg rhwng yr adborth a’r meysydd a ddynodir i'w gwella, gan roi rheswm clir dros yr olaf
    • Mae'r meysydd i'w gwella yn gynhwysfawr a/neu'n fanwl a disgrifir eu potensial ar gyfer datblygiad
   • paratoi cynllun gweithredu i fynd i'r afael â gwendidau a gwella perfformiad
    • Mae cysylltiad amlwg rhwng y dehongliad blaenorol o adborth a’r cynllun gweithredu dilynol i fynd i’r afael â’r gwendidau a ddynodwyd, gan roi rheswm clir dros yr olaf.
    • Mae'r cynllun gweithredu a baratowyd yn gynhwysfawr ac yn fanwl, yn gyflawn gydag amcanion, amserlen, ac ati, ac mae hefyd yn dangos ymwybyddiaeth o faterion adnoddau ac adolygu
    • Mae'r cynllun gweithredu yn mynd i'r afael â'r gwendidau mewn ffordd sydd â'r potensial ar gyfer gwelliant sylweddol mewn perfformiad

Gwybodaeth ychwanegol am y safon hon

Mae'r safon hyfforddi hon yn deillio o Lefel 3 ILM mewn Arfer Arwain a Rheoli ar gyfer y Sector Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig, uned 8626-200 Datblygu eich hun fel arweinydd tîm.