Facebook Pixel
Skip to content

Datrys problemau a gwneud penderfyniadau

Datrys problemau a gwneud penderfyniadau

Pwrpas y safon hon yw galluogi'r cynrychiolydd i ddatblygu’r wybodaeth i allu datrys problemau a gwneud penderfyniadau fel sy'n ofynnol gan oruchwyliwr safle neu ddarpar oruchwyliwr safle.

Hyd

9 awr o ddysgu dan arweiniad

Diben / sgôp

Pwrpas y safon hon yw galluogi'r cynrychiolydd i ddatblygu’r wybodaeth i allu datrys problemau a gwneud penderfyniadau fel sy'n ofynnol gan oruchwyliwr safle neu ddarpar oruchwyliwr safle.

Sgôp

 • sut i ddisgrifio problem, ei natur, sgôp a’i effaith
 • casglu gwybodaeth a’i dehongli i ddatrys problem
 • gwerthuso opsiynau i wneud penderfyniad
 • cynllunio, monitro ac adolygu gweithrediad a chyfathrebu penderfyniadau

Perthnasedd galwedigaethol

Byddai hyfforddiant a ddarperir yn erbyn y safon hon yn berthnasol i'r grwpiau galwedigaethol canlynol: goruchwylio, rheoli ac arwain.

Rhagofynion Cynrychiolwyr

Nid oes unrhyw ragofynion cynrychiolwyr fel rhan o'r safon hon.

Cyfarwyddyd/goruchwyliaeth

Fel isafswm, rhaid i hyfforddwyr cwrs allu dangos, mewn perthynas â’r safon hon, bod:

 • ganddynt ddyfarniad mewn addysg a hyfforddiant (neu gyfwerth, yn unol â gofynion sefydliadau hyfforddi cymeradwy)
 • wedi cwblhau hyfforddiant i’r safon hon yn llwyddiannus (o fewn y 3 blynedd diwethaf)
 • o leiaf 3 blynedd o brofiad diwydiannol perthnasol
 • CV gwiriadwy
 • gwybodaeth am brosesau dysgu ac asesu ILM VRQ (dewisol)

Darpariaeth

Gall darpariaeth fod mewn amgylchedd gwaith neu i ffwrdd o'r gwaith.

Rhaid i'r holl ddeunyddiau ac offer fod o ansawdd a maint addas er mwyn i gynrychiolwyr gyflawni canlyniadau dysgu a rhaid iddynt gydymffurfio â deddfwriaeth berthnasol.

Rhaid i faint y dosbarth a'r gymhareb cynrychiolwyr/hyfforddwr ganiatáu i hyfforddiant gael ei gyflwyno mewn modd diogel a galluogi'r cynrychiolwyr i gyflawni'r canlyniadau dysgu. Ni ddylai nifer y cynrychiolwyr fod yn fwy nag 20 fesul hyfforddwr.

Gellir defnyddio'r dulliau dosbarthu canlynol wrth gyflawni'r safon hon: wyneb yn wyneb; rhithiol.

Ystyrir bod y safon hon yn cynnwys 51% neu fwy o ddysgu damcaniaethol.

Ystyrir bod y safon hon wedi'i gosod ar lefel ganolradd.

Asesiad

Er mwyn cwblhau hyfforddiant yn llwyddiannus, rhaid i gynrychiolwyr gwblhau asesiad diwedd cwrs sy'n mesur yr holl ddeilliannau dysgu ac yn bodloni'r meini prawf llwyddo ar gyfer pob un.

Y dull asesu ffurfiol a ystyrir yn briodol ar gyfer hyfforddiant a gyflwynir yn erbyn y safon hon yw trwy gyfuniad o bapur cwestiynau ac ymarfer ymarferol.

Dylai'r papur cwestiynau gynnwys 5 cwestiwn yn seiliedig ar un cwestiwn fesul pwynt meini prawf asesu o fewn canlyniadau dysgu 1-3 a 4.2 gyda chronfa o 2 set o bapurau cwestiwn. Bydd angen tystiolaeth o'r ymarfer ymarferol i ateb y papur cwestiwn. Rhaid i gynrychiolwyr gael 75% o atebion cywir i lwyddo. Er mwyn osgoi unrhyw amheuaeth, rhaid cael atebion enghreifftiol er mwyn sicrhau cysondeb.

Dylid asesu asesiad o 4.1 drwy ymarfer ymarferol ar sail senario lle mae'n rhaid i'r cynadleddwr ddangos cymhwysedd yn y meini prawf asesu.

Sicrwydd Ansawdd

Sicr

Er mwyn sicrhau sicrwydd ansawdd yn erbyn y safon hon, bydd angen cymeradwyaeth gychwynnol gan y sefydliad hyfforddi a bydd eu cynnwys wedi'i fapio i'r safon.

Bydd CITB hefyd yn cynnal ymyriad cymeradwyo, naill ai ymweliad desg neu ganolfan, i sicrhau y gall y sefydliad hyfforddi fodloni gofynion y safon hyfforddi.

Bydd yn ofynnol i sefydliadau hyfforddi cymeradwy (ATOs) gyflwyno gwybodaeth am gofnodion hyfforddi ac asesu ar gais i CITB i'w dadansoddi wrth ddesg. Bydd tîm sicrwydd ansawdd CITB hefyd yn ymweld â nhw bob blwyddyn.

Adnewyddu

Nid oes unrhyw ofynion adnewyddu gorfodol na gofynion gloywi a argymhellir ar gyfer y safon hon.

Dosbarthiad

Oes (Sylwer mai dim ond unwaith fesul cynrychiolydd y bydd safonau sy'n defnyddio'r dosbarthiad hwn yn cael cymorth grant)

Dyddiad Cymeradwyo

I’w gadarnhau

Cylch adolygu

Ar gais neu 5 mlynedd ar ôl y dyddiad cymeradwyo.

Canlyniadau dysg

Bydd y cynrychiolydd yn gallu:

 • disgrifio problem, ei natur, sgôp a’i effaith
  • Rhaid i asesiad o’r deilliant dysgu hwn gwmpasu gallu’r cynrychiolwyr i:
   • disgrifio problem yn fanwl, ei natur, sgôp a’i effaith

 • disgrifio sut i gasglu gwybodaeth a’i dehongli i ddatrys problem
  • Rhaid i asesiad o’r deilliant dysgu hwn gwmpasu gallu’r cynrychiolwyr i:
   • casglu gwybodaeth a’i ddehongli i ddynodi datrysiadau posibl i broblem
   • darparu crynodeb o’r opsiynau gan ddarparu ffeithiau a thystiolaeth

 • egluro sut i werthuso opsiynau i wneud penderfyniad
  • Rhaid i asesiad o’r deilliant dysgu hwn gwmpasu gallu’r cynrychiolwyr i:
   • defnyddio techneg gwneud penderfyniadau syml i werthuso opsiynau i ddod o hyd i'r ateb gorau

 • cynllunio, monitro ac adolygu gweithrediad a chyfleu penderfyniadau
  • Rhaid asesu’r deilliant dysgu hwn drwy ymarfer ymarferol seiliedig ar senario sy’n cwmpasu gallu’r cynrychiolwyr i:
   • cynllunio i weithredu a chyfleu'r penderfyniad
    • creu cynllun gweithredu manwl a SMART sy’n cynllunio gweithrediad a chyfleu’r penderfyniad yn llawn, yn disgrifio cyfrifoldebau’n drylwyr ac yn manylu ar ofynion adnoddau (gan gynnwys pobl a chyllid)
  • Rhaid i asesiad o’r deilliant dysgu hwn gwmpasu gallu’r cynrychiolwyr i:
   • disgrifio pa dechnegau monitro ac adolygu y gellid eu defnyddio i werthuso canlyniadau

Gwybodaeth ychwanegol am y safon hon

Mae'r safon hyfforddi hon yn deillio o Lefel 3 ILM mewn Arfer Arwain a Rheoli ar gyfer y Sector Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig, uned 8626